Postępowanie egzekucyjne w administracji

Execution Proceedings in Administration

2021L

Kod przedmiotu2421N1-PEWA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, 2017 2) T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, TNOiK, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi