Prawo kanoniczne

Canon Law

2019L

Kod przedmiotu2421N1-PKAN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające----
Wymagania wstępne---
Opis ćwiczeń1. Struktura Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., 2 Struktura terytorialna i administracyjna Kościoła w Polsce; 3. Działalność nauczycielska Kościoła; 4. Elementy prawa cywilnego a prawo do sakramentów i sakramentaliów; 5. Elementy prawa majątkowego; 6. Struktura i kompetencje sądownictwa kościelnego; 7. Skarga o nieważność małżeństwa; 8. System kar kościelnych, 9. Katalog przestępstw kościelnych, 10. Prawa człowieka chronione prawem kanonicznym, 11. Separacja małżonków, 12. Adwokatura kościelna, 13. Współpraca sądów ze stronami procesowymi, 14. Zadania proboszcza, 15. Duszpasterstwo specjalne i specjalistyczne
Opis wykładów1) Podstawowa terminologia z zakresu prawa kanonicznego; 2) Źródła prawa kanonicznego; 3) Prawodawcy w Kościele katolickim; 4) Przygotowanie do małżeństwa; 5) Zawarcie i ustanie małżeństwa; 6) Czasy święte; 7) Miejsca święte; 8) Proces o nieważność małżeństwa
Cel kształceniaCelem przedmiotu "Prawo kanoniczne" jest zapoznanie studenta z podstawową terminologią z zakresu prawa kanonicznego, potrzebną w kontaktach władz świeckich i świeckich oraz ze strukturami Kościoła powszechnego i lokalnego (na przykładzie Kościoła w Polsce). Student powinien również poznać zasady funkcjonowania instytucji kościelnych. Student po zakończonych zajęciach powinien znać podstawy kanonicznego prawa cywilnego, karnego, majątkowego i procesowego, co jest potrzebne w kontaktach obywateli i jednostek kościelnych.
Literatura podstawowa1) Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1-4, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1990
Literatura uzupełniająca1) Szczot E., wyd. Wydawnictwo KUL Lublin, Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, 2011r., tom 2) Krzywkowska J., Sztychmiler R. (red.), wyd. Olsztyn, Dowodzenie w procesach kościelnych, 2014r., tom
Uwagi---