Podstawy ekonomii dla administracji

Fundamentals of Economics in Administration

2019Z

Kod przedmiotu2421N1-PODEWA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne--
Opis ćwiczeń1. ROZRÓŻNIANIE POJĘĆ. PKB REALNY I NOMINALNY. KOSZT ALTERNATYWNY. KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH; 2. MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA. RUCH OKRĘŻNY W GOSPODARCE; 3. METODY LICZENIA PKB, PNB, DN, PKB /per capita 4. WYZNACZANIE WIELKOŚCI POPYTU, PODAŻY, CENY, RÓWNOWAGI RYNKOWEJ ORAZ ELASTYCZNOŚCI POPYTU I PODAŻY; 5. TEORIA WYBORU KONSUMENTA, PREFERENCJE I KRZYWA OBOJĘTNOŚCI KONSUMENTA, FUNKCJA UŻYTECZNOŚCI ORAZ OGRANICZENIE BUDŻETOWE; 6. TEORIA PRODUKCJI, KOSZTÓW I ZYSKU, KOSZTY PRODUKCJI W DŁUGIM I KRÓTKIM OKRESIE, KRAŃCOWY PRODUKT I KRAŃCOWY PRZYCHÓD Z PRACY, OPTIMUM PRODUKCYJNE; 7. WYZNACZANIE PROGU RENTOWNOŚCI I OPŁACALNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; 8. WYBÓR WARIANTU ALTERNATYWNEGO TECHNOLOGII WYTWARZANIA Z PUNKTU WIDZENIA MAKSYMALIZACJI PRODUKCJI.
Opis wykładów1. PRZEDMIOT MAKRO I MIKROEKONOMII, POJĘCIA I DEFINICJE; 2. RYNEK, MECHANIZM RYNKOWY, STRUKTURY RYNKU; 3. MODELE RUCHU OKRĘŻNEGO W GOSPODARCE; 4. PKB, PNB, DN, - METODY LICZENIA; 5. CYKLE GOSPODARCZE, FORMY MONOPOLU 6. RYNEK PIENIĄDZA, DÓBR I USŁUG; 7. PODATKI I POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA; 8. KONSUMENT I PRODUCENT NA RYNKU; 9. KOSZTY PRODUKCJI I ANALIZA EKONOMICZNA; 10. KAPITAŁ I WZROST GOSPODARCZY; 11. TEORIE FIRMY - MODELE EKONOMICZNE FIRMY. .
Cel kształceniaPrezentacja zagadnień i modeli współczesnej ekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej oraz gospodarki jako całości w skali makroekonomicznej Student powinien nabyć umiejętności samodzielnego rozumienia zjawisk ekonomicznych, ich analizowania w obszarze ekonomiki przedsiębiorstwa oraz rynków dóbr i czynników produkcji oraz przygotować do lepszego rozumienia i interpretowania przepisów prawa opisujących procesy ekonomiczne w przedsiębiorstwach i poszczególnych rynkach
Literatura podstawowa1) D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. Mikro- i Makroekonomia, t. 1, PWN Warszawa, 2016, s. 320
Literatura uzupełniająca1) P. Samuelson, W. Nordhaus, wyd. PWN, Ekonomia , 2004r., tom -, -s. 2) T. Zalega, wyd. Warszawa, Mikroekonomia. Zbiór ćwiczeń i zadań, 2008r., tom
Uwagi-