Podstawy prawoznawstwa

Basics of jurisprudence

2019Z

Kod przedmiotu2421N1-PODSTPRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń1. Język prawa - prawo jako zjawisko językowe, język prawny, język prawniczy, rodzaje wypowiedzi w prawie, elementy retoryki prawniczej. 2. Tworzenie prawa i źródła prawa w Polsce - praca z Konstytucją RP. 3. Norma prawna a przepis prawny. Koncepcje budowy normy prawnej. Rodzaje norm i przepisów prawnych - praca z tekstami prawnymi. 4. Przygotowanie projektu aktu normatywnego. 5. Wykładnia prawa – analiza poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego w zakresie interpretacji wybranych przepisów z różnych gałęzi prawa polskiego. 6.Stosowanie prawa. Typy i ideologie stosowania prawa, etapy procesu decyzyjnego. 7. Fakty prawne i stosunki prawne. Elementy stosunku prawnego. Analiza przykładowych faktów i stosunków prawnych. 8. Obowiązywanie prawa. 9.Przestrzeganie prawa 10. Odpowiedzialność prawna (osoby fizyczne, osoby prawne)
Opis wykładów1.Prawo krajowe, a inne porządki prawne. 2. Budowa aktów normatywnych - praca z tekstami prawnymi, analiza zasad techniki prawodawczej. 3.Wnioskowania i toposy prawnicze. 4. System prawa
Cel kształceniaJego celem jest wprowadzenie do wiedzy ogólnej, niezbędnej do kontynuacji studiów nad poszczególnymi działami prawa. W ramach zajęć z przedmiotu studenci poznają podstawową terminologię prawniczą. Przedmiot ma charakter propedeutyczny – nie jest samodzielną dyscypliną naukową.
Literatura podstawowa1) Morawski L.,, Wstęp do prawoznawstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora.Toruń, 2016 2) Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do Zasad Techniki Prawodawczej,, Wydawnictwo Sejmowe.Warszawa , 2012
Literatura uzupełniająca1) Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Wolters Kluwer, 2016
Uwagibrak uwag