Seminarium magisterskie

Masters seminar

2017L

Kod przedmiotu2421N2-AMZ-SEMR2-KRK
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo administracyjne, ustrój samorządu terytorialnego, prawo urzędnicze, prawo karne
Wymagania wstępneOgólna wiedza na temat informacji naukowej, elementarne umiejętności obsługi komputera (edycja i formatowanie tekstu) oraz korzystania z zasobów bibliotecznych
Opis ćwiczeńTreści merytoryczne przedmiotu: 1. rodzaje badań naukowych (wnioskowanie, analizowanie, syntetyzowanie, abstrahowanie, porównywanie, uogólnianie i klasyfikowanie), 2. ustalenie zainteresowań seminarzystów, 3. ustalenie hipotezy badawczej i założeń pracy, 4. ustalenie planu badawczego, 5. kontrola postępów pracy.
Opis wykładówTreści merytoryczne przedmiotu: 1. metody badań naukowych, 2. metody rozumowania prawniczego, 3. problem badawczy, 4. zastosowanie wiedzy teoretycznej i metodologicznej do zrealizowania obranego problemu badawczego.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest: a. zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu gromadzenia źródeł naukowymi, b. zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przetwarzania źródeł naukowych, c. zdobycie umiejętności z zakresu analizy rozwiązań problemów pranych, d. umiejętności wykorzystania literatury przedmiotu, orzecznictwa i innych źródeł w celu rozwiązania problemów prawnych, e. uzasadnianie twierdzeń i ich opisywanie. Przygotowanie seminarzystów do egzaminu magisterskiego i ustnej prezentacji pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa1) J. Boć , Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2009
Literatura uzupełniająca1) J. Wrycz, Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Helion, 2012 2) T. Majewski, Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, Warszawa , 2003 3) R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa , 2004
Uwagi