Historia myśli ustrojowo-admnistracyjnej i socjologiczno ekonomicznej

History of constitutional-administrative and socio-economic thought

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-HMUAISE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu historii i wiedzy o społczeństwie
Opis ćwiczeńIstota, cele państwa, analiza form ustrojowych, pożądany model państwa w poglądach Platona i Arystotelesa Ideologia wczesnego chrześcijaństwa, teoria Św. Augustyna - państwo i jego funkcje, własność, praca, koncepcja porządku normatywnego Myśl polityczna, prawna i ekonomiczna Św. Tomasza z Akwinu Koncepcja suwerenności ludu, pojęcie prawa w pogladach Marsyliusza z Padwy Doktryna realizmu politycznego N. Machiavellego Koncepcja państwa T. Hobbesa J. Locke - prekursor liberalizmu politycznego i ekonomicznego Państwo i prawo w poglądach Monteskiusza
Opis wykładówZagadnienia metodologiczne Wpływ myśli ustrojowo-administracyjnej na poszczególne gałęzie prawa Funkcja interpretacji zjawisk życia państwowego realizowana przez myśl ustrojowo-administracyjną i socjologiczno ekonomicznej Funkcja genezy państwa i prawa doktryn polityczno-prawnych Wyjaśnienie pojęć : idea, doktryna, teoria, ideologia, program polityczny Racjonalizacja ideologiczna programów politycznych Racjonalizacja organizacyjna i funkcjonalna instytucji, systemu politycznego, administracyjnego i ekonomicznego
Cel kształceniaPrzedstawienie w rozwoju historycznym głównych idei, koncepcji i teorii dotyczących form i sposobów organizacji zycia zbiorowego w płaszczyznach : ustrojowo-admisnistracyjnej, ekonomicznej i społecznej
Literatura podstawowaJ. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003r. I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Warszawa 2009r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi