Prawo konstytucyjne

Constitutional law

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-PKONST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawoznawstwa.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć prawnych.
Opis ćwiczeńŹródła prawa - ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych, ustawa o obywatelstwie, ustawa o partiach politycznych, prawo o zgromadzeniach, ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywatel, ustawa o referendum ogólnokrajowym, kodeks wyborczy, prawo parlamentarne - ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Regulamin Sejmu i Regulamin Senatu, ustawa o komisji śledczej, Prezydent, Rada Ministrów - ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach; Trybunał Konstytucyjny - ustawa z 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał Stanu - ustawa o Trybunale Stanu, RPO - ustawa o RPO, NIK - ustawa o NIK,
Opis wykładówzasada państwa demokratycznego i zasada reprezentacji; zasada pluralizmu politycznego; zasada państwa prawnego; zasada dwuizbowości; zasada podziału władzy; zasada państwa republikańskiego; zasada społecznej gospodarki rynkowej; zasada decentralizacji; 4. Status obywatela i jednostki w państwie polskim: godność człowieka, wolność człowieka, zasada proporcjonalności, zasada równości wobec prawa, system gwarancji; 5. Konstytucyjny system źródeł prawa; 6. Prawo parlamentarne; 7. Prezydent i Rada Ministrów; 8. Władza sądownicza; 9. Sądownictwo konstytucyjne;10. Organy ochrony i kontroli prawnej; 11. Finanse publiczne.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z ustrojem konstytucyjnym RP, w tym ze zasadami naczelnymi, statusem jednostki państwie, strukturą organizacyjną państwa, stosunkiem RP do wspólnoty międzynarodowej i UE.
Literatura podstawowa1. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 2. M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca1) S. Bułajewski, D. Lis-Staranowicz, J. Juchniewicz, M. Giżyńska, M. Dąbrowski, Polskie prawo konstytucyjne. Materiały, kazusy i orzecznictwo, t. , Wolters Kluwer, 2012, s. 2) M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, t. , Wolters Kluwer, 2016, s.
UwagiBrak.