Postępowanie sądowo-administracyjne

Administrative court proceedings

2017L

Kod przedmiotu2421N2-POSTSADAD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepostępowanie administracyjne, prawo administracyjne, samorząd terytorialny
Wymagania wstępnezdane egzaminy z przemiotów:postępowanie administracyjne, prawo administracyjne, samorząd terytorialny, znajomość podstawowych instytucji prawa administracyjnego
Opis ćwiczeńCelem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z aktami normatywnymi regulującymi ustrój i postępowanie przed sądami administracyjnymi oraz praktycznymi aspektami zaskarżania działalności organów administracji publicznej do sądu administracyjnego, a w szczególności omówienie: - ustroju, organizacji i zadań sądów administracyjnych. - właściwość sądów administracyjnych. - przesłanek dopuszczalności wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego – analiza normatywna oparta na przykładowej skardze sporządzonej przez prowadzącego oraz wiadomościach przekazanych na wykładzie. Zajęcia praktyczne – sporządzenie skargi przez 4-5 osobowe grupy studentów na podstawie stanów faktycznych przygotowanych przez prowadzącego. - podstawowych założeń postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym – strony i uczestnicy postępowania, czynności przewodniczącego wydziału po przekazaniu skargi sądowi, formy rozpatrzenia skargi przez sąd, skład orzekający sądu.
Opis wykładówCelem wykładów jest zapoznanie studentów z genezą i funkcjami sądownictwa administracyjnego w Polsce, ustrojem sądów administracyjnych, zakresem i przedmiotem kontroli, przebiegiem postępowania sądowo -administracyjnego oraz przedstawienie środków zaskarżenia od orzeczeń sądu I instancji
Cel kształceniaW wyniku przeprowadzonych zajęć student ustala właściwość sądów administracyjnych, potrafi scharakteryzować podstawowe instytucje postępowania sądowoadministracyjnego oraz zna przesłanki skutecznego wnoszenia środków zaskarżenia.
Literatura podstawowa1) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, t. 1, Wolters Kluwer SA, 2017, s. 784 2) T.Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, t. 1, Wolters Kluwer SA, 2017, s. 592 3) M. Kopacz, Wymagania formalne skargi i ich ocena w postępowaniu sądowoadministracyjnym, t. 4, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2016, s. 21-34
Literatura uzupełniająca1) M. Kopacz, Legalność działania organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym a kontrola tej legalności sprawowana przez sądy administracyjne, t. 2, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2014, s. 40-54 2) M. Kopacz, P. Krzykowski, Prawnoprocesowe uwarunkowania szybkości postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, t. -, UWM w Olsztynie, 2014, s. ss.172 3) A. Bińczyk, M. Kopacz, O znaczeniu akt sprawy dla wyniku sądowoadministracyjnej kontroli działalności administracji publicznej, t. 3, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2013, s. 125-137
Uwagibrak