Prawo umów handlowych

Law of commercial contracts

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-PRAWOUMOWH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawa cywilnego
Wymagania wstępneZnajomość podstaw prawa cywilnego i handlowego
Opis ćwiczeńĆwiczenia mają w praktyczny sposób rozwijać zagadnienia teoretyczne prezentowane podczas wykładów. W trakcie ćwiczeń rozwiązywane będą kazusy oraz zadania praktyczne tj. pisanie umów wypełnianie druków formularzy. Studenci mają zapoznać się z rodzajami poszczególnych umów oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi skutków niewykonania tych umów i zasad dochodzenia roszczeń z tego wynikających.
Opis wykładówWykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami ogólnymi prawa umów handlowych. Tematyka wykładów obejmować będzie definicje, rodzaje i cechy umów oraz prawa i obowiązki z nich wynikające dla poszczególnych stron. Wykorzystując wiedzę przedstawioną na wykładzie student powinien rozpoznawać i rozróżniać poszczególne umowy handlowe, scharakteryzować i wyjaśnić znaczenie poszczególnych umów handlowych w obrocie gospodarczym, formułować prawa i obowiązki stron wybranych umów handlowych, objaśniać konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających dla stron z poszczególnych umów, zaproponować klauzule przy tworzeniu poszczególnych umów handlowych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z prawnymi mechanizmami funkcjonowania umów handlowych w obrocie gospodarczym oraz normatywnymi konsekwencjami wyboru konkretnych klauzul i rozwiązań w umowach.
Literatura podstawowa1) Mirosław Stec (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. , t. 5, C.H. Beck, 2017 2) Andrzej Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe , Wolters Kluwer, 2018 3) Andrzej Kidyba (red.), Pozakodeksowe umowy handlowe , Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca1) Andrzej Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, 2017 2) Aleksandra Cempura, Anna Kasolik, Metodyka sporządzania umów gospodarczych , Wolters Kluwer, 2017
Uwagi