Prawo umów handlowych

Law of commercial contracts

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-PRAWOUMOWH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów z prawnymi mechanizmami funkcjonowania umów handlowych w obrocie gospodarczym oraz normatywnymi konsekwencjami wyboru konkretnych klauzul i rozwiązań w umowach. Ćwiczenia mają w praktyczny sposób rozwijać zagadnienia teoretyczne prezentowane podczas wykładów. W trakcie ćwiczeń rozwiązywane będą kazusy oraz zadania praktyczne tj. pisanie umów wypełnianie druków formularzy. Studenci mają zapoznać się z rodzajami poszczególnych umów oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi skutków niewykonywania tych umów i zasad dochodzenia roszczeń z tego wynikających.
Opis wykładówWykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami ogólnymi prawa umów handlowych, które zostaną rozszerzone na ćwiczeniach. Tematyka wykładów obejmować będzie definicje, rodzaje i cechy umów oraz prawa i obowiązki z nich wynikające dla poszczególnych stron. Wykorzystując wiedzę przedstawioną na wykładzie student powinien formułować prawa i obowiązki stron wybranych umów handlowych, , objaśniać konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających dla stron z poszczególnych umów, rozpoznawać i rozróżniać poszczególne umowy handlowe, scharakteryzować, wytłumaczyć znaczenie poszczególnych umów handlowych w obrocie gospodarczym, zaproponować klauzule przy tworzeniu poszczególnych umów handlowych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Włodyka, 2007r., "Prawo umów handlowych", wyd. C.H. Beck, t.5, s.543, 2) A. Kidyba, 2009r., "Prawo handlowe", wyd. Lexis Nexis, t.1, s.1018, 3) A. Kruczalak, 2008r., "Prawo handlowe", wyd. Lexis Nexis, t.1, s.546.
Literatura uzupełniająca
Uwagi