System ubezpieczeń społecznych

System of national insurance

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-SUS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceSystem ubezpieczeń społecznych
Wymagania wstępneumiejętność posługiwania się tekstami prawnymi, umiejętność wyszukiwania orzeczeń sądów
Opis ćwiczeńWprowadznie do przedmiotu. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego. Definicja wypadku przy pracy (analiza przeslanek; zdarzenie nagłe, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, skutek-uraz lub śmierć). Zakres świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Skutki w zakresie zdolności do pracy (czasowa i trwała niezdolność). Uregulowanie prawne choroby zawodowej (definicja legalna, wykaz chorób zawodowych, rozpoznanie, stwierdzenie choroby zawodowej). Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy. Utrata prawa do świadczeń. Składka na ubezpieczenie "wypadkowe."Świadczenia chorobowe (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy).
Opis wykładówSystem ubezpieczeń społecznych-zasady, funkcje i sposób regulacji prawnej. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu i obowiązek opłacania składki. Nabycie prawa do emerytury, praktyczne przeliczanie. Trzy filary prawa do emerytury według nowego systemu. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Prawo do reny rodzinnej. Zasiłki i dodatki do emerytur i rent.
Cel kształceniaWprowadzenie w tematykę systemu ubezpieczeń społecznych, problematykę wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ubezpieczeń chorobowych.Zaznajomienie z tematyką prawa ubezpieczeń społecznych w szczególności z aspektami prawnymi emerytur oraz rent w systemie prawnym.
Literatura podstawowa1) I Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego , LexisNexis, 2009, s. 1-284 2) J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, 2006, s. 1-300
Literatura uzupełniająca1) J.Jończyk, 2004r., "Czwarta wersja powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego", wyd. PiZS, t.nr 11, 2) W. Witoszko, 2005r., "Pojęcie stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w razie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy", wyd. PiZS, t.nr 5, 3) W. Witoszko, 2006r., "Uraz jako element definicji wypadku przy pracy", wyd. PiZS, t.nr 6, 4) R. Sadlik, 2007r., "Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy", wyd. PiZS, t.nr 4, 5) M. Majchrzak, 2007r., "Stres jako przyczyna wypadków przy pracy wśród kadry kierowniczej", wyd. PiZS, t.nr 11., tom
Uwagi