Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2019Z

Kod przedmiotu2400NX-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) pod red. Danuty Koradeckiej, Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, CIOP Warszawa, 2006 2) RP, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , MNiSW, 2018 3) RP, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 2090) w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, MNiSW, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi