Międzynarodowe i krajowe instrumenty prawne w ochronie środowiska

2020Z

Kod przedmiotu2421N2-MIKIPO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawo administracyjne
Wymagania wstępneznajomość Konstytucji RP, KPA i KPC.
Opis ćwiczeńTreści ćwiczeń obejmują zagadnienia dotyczące regulacji prawno-administracyjnych w zakresie pozwoleń i koncesji na użytkowanie środowiska, instytucji współfinansujących inwestycje w zakresie ochrony środowiska, dostępności informacji w zakresie użytkowania i ochrony środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko na tle prawa międzynarodowego i UE.
Opis wykładówW ramach wykładów zostaną omówione zasady prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego w zakresie ochrony środowiska i użytkowania środowiska w procesie inwestycyjnym, a także system decyzji administracyjnych i ocen oddziaływania na środowisko
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, Unii Europejskiej, a także instrumentami administracyjnoprawnymi stosowanymi w procesie inwestycyjnym
Literatura podstawowa1) E.Zębek, Instrumenty administracyjnoprawne i ekonomiczne w ochronie środowiska, KPP Monografie Wydawnictwo WPiA UWM w Olsztynie, 2017, s. 216
Literatura uzupełniająca
Uwagi