Podstawy prawa pracy

The basis of labor law

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-PPP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznawstwa
Wymagania wstępneumiejetność posługiwania się tekstami prawnymi
Opis ćwiczeńWprowadzenie do przedmiotu. Omówienie zakresu zajęć. Definicja stosunku pracy. Nawiązanie stosunku pracy. Sposób i forma zawarcia umowy o pracę. Treść umowy o pracę. Wygaśniecie stosunku pracy. Skutki niezgodnego z prawem lub niezasadnego wypowiedzenia umowy o pracę. Regulacja czasu pracy.
Opis wykładówPojęcie prawa pracy. Cechy charakterystyczne prawa pracy. Zasady oraz funkcje prawa pracy. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę. Ustanie stosunku pracy. Powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę. Urlopy pracownicze. Odpowiedzialność pracownicza. Zakaz konkurencji w prawie pracy. Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy.
Cel kształceniaCelem jest zaznajomienie się z z przedmiotem Prawo pracy, podstawowymi zasadami, rodzajami umów o pracę, sposobami rozwiązania umowy o pracę, obowiązkami oraz prawami pracodawcy i pracowników, dochodzenie roszczeń przez sądem pracy.
Literatura podstawowa1) T. Liszcz, Prawo pracy, t. 1/1, Wolters Kluwer, 2016, s. 1-676, 2) L.Florek, Prawo pracy, t. 1/1, C.H. Beck, 2017, s. 1-369
Literatura uzupełniająca1) Z. Góral (red.), P.Prusinowski, wyd. Wolters Kluwer, Zakaz konkurencji w prawie pracy, 2014r., tom 1/1, 1-264s. 2) Z. Góral (red.)K.Stefański, A. Piszczek, wyd. Wolters Kluwer, Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, 2016r., tom 1/1, 1-264s. 3) M. Gersdorf, K.Rączka, wyd. LexisNexis, Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, 2009r., tom 1/1, 1-576s. 4) Z. Góral (red.), wyd. Wolters Kluwer, Kontrola pracownika:mozliwosci techniczne i dylematy prawne, 2010r., tom 1/1, 1-492s.
Uwagi