Prawo porównawcze publiczne

Comparative public law

2019L

Kod przedmiotu2421N2-PRAWOPORPU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo konstytucyjne
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza za zakresu prawa konstytucyjnego, szczególnie z zakresu trójpodziału władzy, podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa
Opis ćwiczeńAnaliza źródeł: podstawowe prawa i wolności człowieka w wybranych państwach, Parlament w wybranych krajach, status prezydenta w wybranych krajach, Rząd w wybranych krajach (praca na podstawie źródeł: Konstytucja RP, Konstytucja Niemiec, Konstytucja Włoch, Konstytucja USA, ze szczególnym zwróceniem uwagi na podobieństwa, identyczności i różnice pomiędzy systemami)
Opis wykładówKomparatystyka prawnicza -geneza. Zakres, metody, cele komparatystyki prawniczej. Funkcje komparatystyki. Pojęcie i rodzaje konstytucji, uchwalanie i zmiana konstytucji w wybranych systemach prawa krajowego, relacje między konstytucją a prawem miedzynarodowym.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z uregulowaniami dotyczącymi prawa publicznego na przykładzie konstytucji państw demokratycznych i ukazanie ich podobieństw w postępującym procesie integracji europejskiej.
Literatura podstawowa1) Banaszak B, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Wolters Kluwer, 2012
Literatura uzupełniająca1) Sarnecki Paweł, wyd. Wolters Kluwer, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, 2009r., tom
Uwagibrak