Prawo wyznaniowe i administracyjne aspekty prawa kanonicznego

Denominational law and administrative aspects of canon law

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-PWIA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeń1. Źródła prawa wyznaniowego i kanonicznego. 2. Konstytucyjne podstawy prawa wyznaniowego 3. Związki wyznaniowe w Polsce, ich rejestrowanie 4. Organy władzy administracyjnej w Kościele 5. Struktura terytorialna Kościoła katolickiego w Polsce 6. Prawa i obowiązki obywateli - katolików 7. Duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych 8. Duszpasterstwo w szpitalach, rezygnacja ze świadczeń zdrowotnych ze względu na wyznanie 9. Prawo majątkowe parafii 10. Administracja wyznaniowa 11. Urzędy kościelne dostępne świeckim 12. Przestępstwa przeciwko wolności religijnej 13. Związki wyznaniowe a tzw. sekty 14. Administrowanie danymi osobowymi przez jednostki organizacyjne związków wyznaniowych 15. Klauzula sumienia
Opis wykładów1. Pojęcie i podstawowa terminologia z prawa wyznaniowego i kanonicznego 2. Papież jako głowa Państwa Watykańskiego 3. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego 4. Przygotowanie prawne do małżeństwa kanonicznego 5. Struktura i kompetencje sądownictwa kościelnego 6. Procesy małżeńskie 7. Pojęcie i zasady realizacji Konkordatu z 1993 r. 8. Warunki i sposoby organizowania nauki religii w szkołach publicznych
Cel kształceniaCelem przedmiotu "Prawo wyznaniowe i administracyjne aspekty prawa kanonicznego" jest zapoznanie studenta z podstawową terminologią z zakresu prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego, potrzebną w kontaktach władz świeckich z kościelnymi oraz ze strukturą Kościoła Katolickiego w Polsce. Zadaniem przedmiotu jest także przybliżenie studentowi funkcjonowania administracji wyznaniowej. Student po zakończonych zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę o statusie prawnym wybranych wspólnot religijnych, zwłaszcza Kościoła Katolickiego.
Literatura podstawowa1) Pawluk T, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1-4, Olsztyn, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1985-2009 2) Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa, C.H. Beck, 2011
Literatura uzupełniająca1) Sztychmiler R., Krzywkowska J., Paszkowski M. , Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym (e-book), Olsztyn, KPP Monografie, 2017
Uwagi--