Język obcy

2018Z

Kod przedmiotu2700XX-JO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ch. Latham-Koenig, C. Oxenden, New English File. Upperintermediate, Oxford University Press, 2008 2) M. Vince, First Certificate Language Practice, Macmillan, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi