Przedmiot ogólnouczelniany

2017Z

Kod przedmiotu2700XX-PO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzająceWiedza o Społeczeństwie
Wymagania wstępneetyka i historia w zakresie szkoły ponadgimanzjalnej
Opis ćwiczeńChrześcijańska filozofia Średniowiecza. 8. Początki filozofii nowożytnej: Kartezjusz. 9. Brytyjski empiryzm i kształtowanie paradygmatu poznania naukowego. 10. Filozofia w Oświeceniu. Kant. 11. Problematyka filozofii nauki: pozytywizm i neopozytywizm logiczny. 12. Filozofia życia. 14. Współczesna refklesja egzystencjalna. 15. Zaliczenie zajęć.
Opis wykładówCo to jest filozofia? 2. Filozofia presokratejska. 3. Zwrot humanistyczny w filozofii: Sokrates. 4. Klasyczne systemy filozoficzne Starożytności: Platon i Arystoteles. 5. Szkoły etyczne Starożytnośc. 6. Początki filozofii chrześcijańskiej. 7. Chrześcijańska filozofia Średniowiecza. 8. Początki filozofii nowożytnej: Kartezjusz. 9. Brytyjski empiryzm i kształtowanie paradygmatu poznania naukowego. 10. Filozofia w Oświeceniu. Kant. 11. Problematyka filozofii nauki: pozytywizm i neopozytywizm logiczny. 12. Filozofia życia. 14. Współczesna refklesja egzystencjalna. 15. Zaliczenie zajęć.
Cel kształceniaPrzedmiot służy wprowadzeniu w specyfikę nurtów i systemów filozoficznych. Przybliża wielość sposobów rozumienia i rozstrzygania problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym w perspektywie specyficznej dla filozofii. Zaznajamia z podstawowymi przesłankami i typami argumentacji rozwiązań sporów filozoficznych, ich podstawowymi założeniami oraz konsekwencjami. Rozwija znajomość terminologii filozoficznej oraz umiejętność sprawnego posługiwania się językiem filozoficznym.
Literatura podstawowa1) K. Ajdukiewicz, "Zagadnienie i kierunki filozofii", t. , Warszawa, 1983, s. 2) Z. Wendland, "Historia filozofii", t. , Warszawa, 2003, s. 3) W. Tatarkiewicz, "Historia filozofii", t. , Warszawa, 1997, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi