Historia administracji

History of administration

2017L

Kod przedmiotu2721S1-HA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza na temat funkcjonowania państwa
Opis ćwiczeń1. Pojęcie administracji w ujęciu historycznym i aspekty współczesne administrowania państwem 2. Historia administracji starożytnej (Egipt, Chiny, Grecja, Rzym). 3. Historia administracji w średniowieczu (Francja, Rzesza, Anglia, Bizancjum, Imperium Osmańskie, Ruś Kijowska) 4. Historia administracji wczesnonowożytnej (Francja, Rzesza, Anglia, włoskie republiki miejskie) 5. Historia administracji późnonowożytnej - XIX/XX wiek - Francja, Niemcy, Anglia, USA) 6 Myśl polityczno-administracyjna - XVI/XIX wiek
Opis wykładów1. Pojęcie administracji w ujęciu historycznym i aspekty współczesne administrowania państwem 2. Historia administracji starożytnej (Egipt, Chiny, Grecja, Rzym). 3. Historia administracji w średniowieczu (Francja, Rzesza, Anglia, Bizancjum, Imperium Osmańskie, Ruś Kijowska) 4. Historia administracji wczesnonowożytnej (Francja, Rzesza, Anglia, włoskie republiki miejskie) 5. Historia administracji późnonowożytnej - XIX/XX wiek - Francja, Niemcy, Anglia, USA) 6 Myśl polityczno-administracyjna - XVI/XIX wiek
Cel kształceniaZapoznanie studenta z historią administracji szczególnie z kształtowaniem się relacji pomiędzy organami centralnymi i lokalnymi, rolą tych organów wspomnianych organów na przestrzeni wieków, zakresem ich kompetencji,. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej historii administracji.
Literatura podstawowa1) J. Malec, D. Malec,, "Historia administracji i myśli administracyjnej", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,, 2003 2) D. Janicka, "Ustrój administracji w nowożytnej Europie : zarys wykładu z historii administracji", wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2010 3) T. Maciejewski, Historia administracji, Wydawnictwo CH Beck., 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak