Historia doktryn politycznych i prawnych

2017L

Kod przedmiotu2721S1-HDPIP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomośc historii powszechnej , filozofii, etyki na poziomie szkół średnich
Opis ćwiczeń1.Realizm polityczny Machiavellego.Racjonalne ujęcie prawa natury - Grocjusz. Stan natury i umowa społeczna w doktrynie T. Hobbesa, J. Locke. 2.Oświecenie francuskie.Demokracja w ujęciu J.J. Rousseau. Monteskiusz - komparatystyka prawnicza, koncepcja władzy. Doktrynalne podłoże Wielkiej Rewolucji Francuskiej i rewolucji amerkańskiej. 3.Oświecenie niemieckie. Idealizm i filozofia dziejów Hegla. Kantowskie ujęcie wolności,człowieka i państwa. 4.Wybrane szkoły liberalizmu i socjalizmu. 5.Pozytywizm prawniczy. Darwinizm społeczno-polityczny. 6.N 7.Demokratyczne państwo prawa. 8. Rekapitulacja
Opis wykładówPojecie doktryny, funkcje i klasyfikacje. Myśl starożytnej Grecji. Idee demokracji ateńskiej.Retoryka i relatywizm sofistów. Koncepcje prawdy jako podłoże argumentacyjne. Intelektualizm etyczny Sokratesa. Platon jako prekursor szkoły idealistycznej. Państwo i sprawiedliwość wg. Arystotelesa. Prawo natury - Augustyn, Tomasz z Akwinu. Nominalizm.
Cel kształceniaPogłębienie wiedzy o historycznej ewolucji poglądów na temat struktur państwowych oraz wybranych instytucji społecznych (w szczególności wiedzę o poglądach dotyczących struktur panowania i władzy) oraz ich możliwych oddziaływań na przeobrażenia pojmowania zasad i reguł prawnych.Rozszerzenie wiedzy o zasadach moralnych, ich roli i znaczenia w strukturach i instytucjach społecznych. Kształtowanie refleksyjności w obszarze problematyki dotyczącej sprawiedliwości oraz organizacji ładu społecznego.
Literatura podstawowa1) Sylwestrzak A, "Historia doktryn politycznych i prawnych", LexisNexis, 2011 2) Izdebski H., "Doktryny polityczno prawne ", LexisNexis , 2010
Literatura uzupełniająca1) Izdebski H.,, "Doktryny polityczno-prawne ",, wyd. LexisNexis ., 2010
Uwagi