Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

2017Z

Kod przedmiotu2721S1-OIZWAP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWiedza o społeczeństwie
Wymagania wstępneWiedza o społeczeństwie w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej
Opis ćwiczeńStruktura organizacji. Rodzaje organizacji publicznych. Hierarchiczność w organizacji. Planowanie w organizacji publicznej. Znaczenie efektywności wewnętrznej i zewnętrznej organizacji publicznej.
Opis wykładówWprowadzenie do zarządzania. Organizacja, struktura i funkcje. Menedżer i podejmowanie decyzji. Proces planowania. Organizowanie zasobów. Istota i zadania kontroli. Zarządzanie zmianą. Proces przywództwa. Specyfika organizacji publicznych. Organizacje samorządowe. Organizacje państwowe. Organizacje non profit. Finanse publiczne. Etyka i kultura w zarządzaniu organizacjami publicznymi. Efektywność zarządzania publicznego.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zrozumienie zagadnień ułatwiających podejmowanie sprawnych działań w zakresie zarządzania organizacjami publicznymi. Zadaniem przedmiotu jest wytworzenie w słuchaczach umiejętności wykorzystania funkcji aplikacyjnej przedmiotu (na podstawie koncepcji, rozwiązań i doświadczeń wynikłych z funkcji poznawczej nauki o zarządzaniu) do praktyki zarządzania kapitałem organizacji. Studenci administracji posiądą wiedzę z zakresu problematyki zaspokajania ludzkich potrzeb (jednostek i zbiorowości), stwarzania ekonomicznych przesłanek wzrostu dobrobytu społecznego i satysfakcji ekonomicznej z możliwości podnoszenia poziomu korzystania z dóbr i usług w poczuciu zgody społecznej. Ukazana zostanie rola menedżera i znaczenie kompetencji w zarządzaniu oraz proces planowania i podejmowania decyzji.
Literatura podstawowa1) Z. Władek, "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej", wyd. Difin, Warszawa 2013, 2) R. Przybyszewski, "Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki informacyjnej", wyd. Adam Marszałek, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca1) J. Hausner, Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki, t. , wyd. Scholar, 2008, s. 2) R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, t. , wyd. PWN, 2008, s.
UwagiBrak.