Postępowanie administracyjne

2019Z

Kod przedmiotu2721S1-PAdm
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaB. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. komentarz, Warszawa 1996. B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca
Uwagi