Publiczne prawo gospodarcze

2019Z

Kod przedmiotu2721S1-PPG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Snażyk, A. Szafrański, "Publiczne prawo gospodarcze", CH Beck, 2013 2) K. Miaskowska-Daszkiewicz, R.M. Pal, "Publiczne prawo gospodarcze", Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi