Praktyka

Pratice

2018L

Kod przedmiotu2721S1-PRAKT
Punkty ECTS
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty podstawowe i kierunkowe
Wymagania wstępneZnajomość siatki pojęć prawa administracyjnego
Opis ćwiczeńZapoznanie się całokształtem funkcjonowania instytucji, jej celem i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (ustawy, statut, regulaminy). Zapoznanie z organizacją jednostki, trybem działania i zarządzania w niej. Pozycja instytucji w strukturze organów państwowych. Zasady podejmowania merytorycznych rozstrzygnięć. Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie jej praktycznego wykorzystania w wybranym miejscu praktyki. Przygotowanie do samodzielnego wykonywania zadań. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania i nabywania umiejętności interpersonalnych w miejscu praktyki. Zapoznanie się z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Opis wykładów-
Cel kształceniaUtrwalenie wiedzy i rozwijanie umiejętności nabytych na zajęciach dydaktycznych; doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania; kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych; poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i procedur obowiązujących w urzędach organów administracji
Literatura podstawowa1) brak, brak-, brak, brak
Literatura uzupełniająca1) -, tom
Uwagi-