Prawo wykroczeń

Violations law

2018L

Kod przedmiotu2721S1-PRW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), CH Beck, 2012 2) W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, CH Beck, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi