Statystyka i demografia

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-SID2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające: Matematyka, podstawy ekonomii, polityka społeczna.
Wymagania wstępneZnajomość algebry.
Opis ćwiczeńCelem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych metod opisywania i grupowania materiału sty stycznego uwzględniającego analizę zjawisk społeczno-gospodarczych oraz ukazanie praktycznego zastosowania metod statystycznych w opisie rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Szczegółowe zagadnienia dotyczą: miar tendencji centralnej oraz miar zmienności danych demograficznych, analizę próby badawczej oraz doboru do próby, a także statystycznej analizy wzajemnych powiązań pomiędzy danymi demograficznymi. Tematykę ćwiczeń kończą elementy prognozowania demograficznego.
Opis wykładówPodstawowe teorie ludnościowe w demografii. Wybrane koncepcje wzrostu ludności. Podstawowe kategorie demograficzne. Źródła informacji statystycznej o ludności. Polityka ludnościowa.Istota i charakter procesów demograficznych - ruch naturalny i przestrzenny. Struktura demograficzna ludności Polski. Procesy demograficzne na świecie, starzenie się ludności. Miary analizy statystycznej zjawisk demograficznych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych metod opisywania i grupowania materiału sty stycznego uwzględniającego analizę zjawisk społeczno-gospodarczych oraz ukazanie praktycznego zastosowania metod statystycznych w opisie rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Szczegółowe zagadnienia dotyczą: miar tendencji centralnej oraz miar zmienności danych demograficznych, analizę próby badawczej oraz doboru do próby, a także statystycznej analizy wzajemnych powiązań pomiędzy danymi demograficznymi. Tematykę ćwiczeń kończą elementy prognozowania demograficznego.
Literatura podstawowa1) J.Jóźwiak, J.Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, 1997 2) M.Rószkiewicz, Statystyka.Kurs podstawowy, Warszawa, 2002 3) M.Sobczyk, Statystyka, podstawy teoretyczne, przykłady zadania, Lublin, 2000
Literatura uzupełniająca1) Szwed R., wyd. KUL, "Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania", 2009r., tom
Uwagi