Socjologia i metody badań socjologicznych

2017Z

Kod przedmiotu2721S1-SIMBS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWiedza o społeczeństwie
Wymagania wstępneWiedza o społeczeństwie w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej
Opis ćwiczeńSpecyfika wyobraźni socjologicznej a potoczne sądy. Klasyfikacje grup społecznych. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna. Organizacje społeczne a biurokracja (M. Weber). Socjologia polityki. Ogólna procedura badawcza (cel badawczy, problem badawczy, hipoteza badawcza, metoda badawcza, dobór próby). Podstawowe metody badań społecznych: obserwacja, eksperyment, wywiad pogłębiony, wywiad kwestionariuszowy, ankieta, analiza treści, metoda biograficzna. Struktura narzędzia badawczego i zasady jego tworzenia. Podstawowe błędy popełniane w postępowaniu badawczym.
Opis wykładówPrzedmiot i zadania socjologii. Podstawowe tendencje w rozwoju socjologii: socjologia historyczna, empiryczna i analityczna. Prekursorzy socjologii i historyczne kierunki socjologii: pozytywizm (A. Comte), ewolucjonizm (H. Spencer, psychologizm (V. Pareto), socjologizm (E. Durkheim), socjologia humanistyczna (M. Weber). Współczesne kierunki socjologiczne: funkcjonalizm (T. Parsons, B. Malinowski), teorie konfliktu (L. Coser, R. Dahrendorf), teorie wymiany (G. Homans, P. Blau), interakcjonizm symboliczny (G. H. Mead, Ch. H. Cooley), socjobiologia (E. Wilson). Metody i techniki badawcze na gruncie socjologii (metody jakościowe i ilościowe). Więź społeczna i grupa społeczna. Struktura społeczna i procesy instytucjonalizacji. Geneza nierówności społecznych. Kultura w ujęciu socjologicznym. Kontrola społeczna i dewiacja. Podstawowe procesy społeczne we współczesnym świecie.
Cel kształceniaOpanowanie podstawowej wiedzy z zakresu socjologii. Poznanie historii dyscypliny, różnych podejść teoretycznych oraz specyfiki i metod badawczych wykorzystywanych w badaniu zjawisk społecznych.
Literatura podstawowa1) Piotr Sztompka, "Socjologia. Analiza społeczeństwa", Znak, 2007 2) E. Babbie, Podstawy badań społecznych , PWN, 2009
Literatura uzupełniająca1) J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, wyd. PWN, 2005 2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, wyd. Zysk i Ska, 2009
UwagiBrak.