Socjologia i metody badań socjologicznych

2017Z

Kod przedmiotu2721S1-SIMBS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWiedza o społeczeństwie
Wymagania wstępneWiedza o społeczeństwie w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej
Opis ćwiczeńSpecyfika wyobraźni socjologicznej a potoczne sądy. Klasyfikacje grup społecznych. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna. Organizacje społeczne a biurokracja (M. Weber). Socjologia polityki. Ogólna procedura badawcza (cel badawczy, problem badawczy, hipoteza badawcza, metoda badawcza, dobór próby). Podstawowe metody badań społecznych: obserwacja, eksperyment, wywiad pogłębiony, wywiad kwestionariuszowy, ankieta, analiza treści, metoda biograficzna. Struktura narzędzia badawczego i zasady jego tworzenia. Podstawowe błędy popełniane w postępowaniu badawczym.
Opis wykładówPrzedmiot i zadania socjologii. Podstawowe tendencje w rozwoju socjologii: socjologia historyczna, empiryczna i analityczna. Prekursorzy socjologii i historyczne kierunki socjologii: pozytywizm (A. Comte), ewolucjonizm (H. Spencer, psychologizm (V. Pareto), socjologizm (E. Durkheim), socjologia humanistyczna (M. Weber). Współczesne kierunki socjologiczne: funkcjonalizm (T. Parsons, B. Malinowski), teorie konfliktu (L. Coser, R. Dahrendorf), teorie wymiany (G. Homans, P. Blau), interakcjonizm symboliczny (G. H. Mead, Ch. H. Cooley), socjobiologia (E. Wilson). Metody i techniki badawcze na gruncie socjologii (metody jakościowe i ilościowe). Więź społeczna i grupa społeczna. Struktura społeczna i procesy instytucjonalizacji. Geneza nierówności społecznych. Kultura w ujęciu socjologicznym. Kontrola społeczna i dewiacja. Podstawowe procesy społeczne we współczesnym świecie.
Cel kształceniaOpanowanie podstawowej wiedzy z zakresu socjologii. Poznanie historii dyscypliny, różnych podejść teoretycznych oraz specyfiki i metod badawczych wykorzystywanych w badaniu zjawisk społecznych.
Literatura podstawowa1) Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, wyd. Znak, 2007 2) E. Babbie, Podstawy badań społecznych, wyd. PWN, 2009
Literatura uzupełniająca1) J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, wyd. PWN, 2005 2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, wyd. Zysk i Ska, 2009
UwagiBrak.