System organów ochrony prawnej

2017Z

Kod przedmiotu2721S1-SOOP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępneogólna wiedza o ustroju państwa i systemie organów władzy
Opis ćwiczeńPrzedstawianie kompetencji, uprawnień oraz pozycji ustrojowej Prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrzego, przedstawienie systemu sądownictwa adminstracyjnego oraz pozycji i zadań Samorządowego Kolegium Odowłąwczego, zadania i samorząd Adwokatury, Radców Prawnych oraz Notariuszy, przedstawienie ustroju sądów powszechnych
Opis wykładówPrzedstawienie systemu organów ochrony prawnej, omówienie podstawowych podziałów i pojęć, przedstawianie kompetencji, uprawnień oraz pozycji ustrojowej Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Cel kształceniaPrzedstawienie systemu organów ochrony prawnej funkcjonujących w RP. Zapoznanie studentów z pozycją ustrojową poszczególnych organów, właściwością, ich zadaniami i kompetencjami. Student powinien nabyć umiejętność wskazania organów właściwych dla rozstrzygania konkretnych spraw, określić skutki rozstrzygnięć.
Literatura podstawowa1) S. Serafin, B. Szmulik, "Organy ochrony prawnej RP", CH Beck, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi-