Techniki negocjacji i mediacji w administracji

2017L

Kod przedmiotu2721S1-TNIMWA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie
Wymagania wstępneWiedza z zakresu nauki o państwie
Opis ćwiczeń1. Zasady etycznego - rzetelnego dyskursu ogólnego oraz dyskursu prawnego. 2. Kompetencje negocjacyjne - Strategie, techniki i etapy negocjacji - aspekty praktyczne. 3. Mediacja - reguły postępowania mediacyjnego oraz rola mediatora. 4. Regulacja prawna postępowania mediacyjnego 5. Symulacje negocjacji i mediacji.
Opis wykładów1. Paradygmaty, strategie i techniki negocjacyjne. Etapy negocjacji. Obszary negocjacyjne w prawie. 2. Rozumienie mediacji oraz kardynalne cele dyskursu mediacyjnego. 3. Paradygmaty, strategie i techniki mediacyjne, etapy, reguły, zalety oraz obszary słabości dyskursu mediacyjnego. 4. Mediacja sądowo-administracyjna na tle regulacji postępowania mediacyjnego w innych gałęziach prawa.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii i praktyki negocjacji i mediacji (w szczególności w zakresie różnych strategii i technik), kształtowanie odpowiednich umiejętności i kompetencji.
Literatura podstawowa1) J. Jabłońska-Bonca, "Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki." , Lexis Nexis, 2002 2) A. Zienkiewicz, A. Kalisz, "Mediacja sądowa i pozasądowa.Zarys wykładu", Wolters Kluwer, 2009 3) M. Tabernacka, "Negocjacje i mediacje w sferze publicznej", Wolters Kluwer, 2009
Literatura uzupełniająca1) Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, wyd. Zakamycze, 2004 2) A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, wyd. Difin, 2007
UwagiBrak.