Administracja - studia pierwszego stopnia- licencjackie stacjonarne

Filia w Ełku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Administracja

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 78 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn prowadzonych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 3022 (studia stacjonarne) i 1982 (studia niestacjonarne).
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej-tak rządowej jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia:
  1. W kategorii wiedza absolwent:
  a) opanował w stopniu podstawowym terminologię z zakresu studiowanego kierunku
  b) ma wiedzę o miejscu administracji w systemie nauk społecznych i opanował w stopniu podstawowym wiedzę o metodologii nauk społecznych, technikach pozyskiwania danych
  c) zna założenia systemu prawa w państwie, zna podstawowe założenia struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych)
  d) zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  e) ma wiedzę o państwie, władzy, organizacji aparatu władzy publicznej w państwie
  f) ma podstawową wiedzę historyczną na temat rozwoju państwa, prawa i administracji
  g) jest zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa
  h) ma podstawową wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony
  i) ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego (prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego)
  j) ma podstawową wiedzę o instytucjach prawa prywatnego (prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego)
  k) zna podstawowe instytucja z zakresu prawa pracy
  l) zna podstawowe instytucje prawa karnego
  m) zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  n) rozumie procesy zachodzące w sferze organizacji i zarządzania
  o) zna podstawy organizacji, funkcjonowania Unii Europejskiej
  p) ma wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej
  q) rozumie specyfikę gospodarki finansowej państwa i zasady prawa finansowego
  2. W kategorii umiejętności absolwent:
  a) interpretuje zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne) w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku
  b) posługuje się terminologią z obszaru studiowanego kierunku
  c) posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi, umiejętność analizowania aktów normatywnych i ich krytycznej oceny
  d) prezentuje wyniki prowadzonych badań w sposób przejrzysty, usystematyzowany
  e) posiada umiejętność przygotowywania i formułowania opinii prawnych, pism procesowych i innych dokumentów z zakresu studiowanego kierunku
  f) posiada umiejętność rozwiązywana problemów prawnych
  g) posiada umiejętność rozwiązywania dylematów mogących pojawić się w pracy zawodowej
  h) potrafi prognozować procesy – polityczne, prawne, ekonomiczne
  i) posiada umiejętność rozumienia zmian i analizowania zjawisk społecznych – politycznych, prawnych, ekonomicznych
  j) ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent:
  a) rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej
  b) jest otwarty na występujące w sferze administracji problemy
  c) kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa
  d) wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk
  e) jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy
  f) rozwija zainteresowania zawodowe
  g) ma świadomość posiadanej wiedzy i potrzebę stałego jej poszerzania
  h) jest zdolny do współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról
  i) posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem
  j) potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  PRAKTYKA
  Celem praktyk jest przede wszystkim umożliwienie studentom zwiększenia swojej atrakcyjności jako przyszłych pracowników poprzez uzyskanie doświadczenia zawodowego. Odbycie praktyk powinno również dać studentom możliwość zapoznania się z pracą zawodową. Praktykodawcom praktyki dają możliwość wyboru przyszłych kandydatów do pracy lub stażu.
  Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – w 4 semestrze. Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 4 tygodni, co, przy zastosowaniu odpowiednich regulacji dotyczących ogólnego czasu pracy, daje 160 h. Praktyki realizowane są w sądach, organach administracji rządowej i samorządowej, oraz innych placówkach, w których studenci mają możliwość zapoznania się z działalnością i pracą administracji. W trakcie praktyk student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania praktykodawcy a także bierze udział w realizacji zadań wyznaczonych przez podmiot, u którego odbywa praktyki. Kontrola odbywania praktyk realizowana jest poprzez wizyty u wybranych podmiotów a także poprzez kontrole dokumentów, jakie sporządza odbywający praktykę wraz z praktykodawcą. Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów: - dzienniczka praktyk lub innego dokumentu potwierdzającego okres odbywanej praktyki oraz realizację zadań przez studenta; - opinii opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej-tak rządowej jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy prawoznawstwa
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Historia ustroju i prawa w Polsce
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Nauka o państwie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo rzymskie publiczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Socjologia i metody badań socjologicznych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
System organów ochrony prawnej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski
2

Ćwiczenia
30
Język obcy
2
II - Podstawowe
Historia administracji
1,5
EGZ
Wykład
30
Nauka o administracji
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Fakultet
3
Fakultet
3
Historia doktryn politycznych i prawnych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Logika prawnicza
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Patologia w administracji
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Techniki negocjacji i mediacji w administracji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wprowadzenie do prawa kanonicznego
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
23,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
Wychowanie fizyczne
0
II - Podstawowe
Konstytucyjny system organów państwowych
3
Mikroekonomia
2,5
Prawo administracyjne I
2,5
III - Kierunkowe
Fakultet
3
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
2
Prawa człowieka
3
Prawo cywilne z umowami w administracji
3
Prawo karne
3
Statystyka i demografia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
26,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski
2
Język obcy
2
II - Podstawowe
Makroekonomia
3
Prawo administracyjne II
4
III - Kierunkowe
Europejskie prawo gospodarcze
2
Fakultet
3
Fakultet
3
Prawo międzynarodowe publiczne
2
Prawo wykroczeń
2
Proseminarium
1
Ustrój samorządu terytorialnego
2
Wybrane problemy prawa kanonicznego
2
VI - Praktyka
Praktyka
9
SUMA
37,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
II - Podstawowe
Postępowanie administracyjne
4
Publiczne prawo gospodarcze
0
III - Kierunkowe
Legislacja administracyjna
2
Postępowanie cywilne
0
Prawo finansowe i finanse publiczne
0
Prawo pracy i prawo urzędnicze
4
Prawo zamówień publicznych
0
Seminarium dyplomowe I: Prawo administracyjne
3
SUMA
15,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet
0
Fakultet
3
Fakultet
0
Postępowanie egzekucyjne w administracji
0
Praca licencjacka
0
Seminarium dyplomowe II: Prawo administracyjne
8
SUMA
11,0