Europejskie prawo gospodarcze

European economic law

2018L

Kod przedmiotu2421S1-EPG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo gospodarcze publiczne, prawo administracyjne, prawo handlowe
Wymagania wstępneWiedza z zakresu prawa gospodarczego publicznego, prawa spółek handlowych, interpretacja aktów prawnych
Opis ćwiczeń Wspólnotowe prawo gospodarcze jako prawo jednolitego rynku 1. Zasada swobodnego przepływu towarów: swoboda przepływu towarów w świetle polityki handlowej UE 2. Środki prawnej ochrony rynku wewnętrznego UE wobec towarów trzecich: postępowanie antydumpingowe, postępowanie antysubsydiarne, klauzule ochronne, nowe instrumenty polityki handlowej. 3. Ochrona rynku wewnętrznego UE w zakresie stosowania podatkowych wymogów jakości towarów wspólnotowych. 4. Swoboda przedsiębiorczości i jej zakres ochrony; wyjątki od swobody przedsiębiorczości(wykonywanie władzy publicznej, porządek, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne);system zezwoleń; wymogi prowadzenia działalności gospodarczej; podmioty uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Swoboda przepływu usług: przesłanki konstytuujące wspólnotową usługę; zakres wspólnotowej ochrony świadczenia usług, ograniczenia swobodnego przepływu usług; uznanie kwalifikacji zawodowych usługodawców wspólnotowych w Polsce.
Opis wykładów1. Relację wzajemne między swobodami. 2. Swoboda przepływu kapitału: kapitał a płatność; dopuszczalne ograniczenia traktatowe. 3. Gwarancje ochrony wspólnotowej: inwestycje zagraniczne, obrót nieruchomościami. 4. Państwowe monopole handlowe a przedsiębiorstwa publiczne. 5. Prawo pomocy publicznej: zasady,formy, zakres udzielania pomocy w prawie wspólnotowym; pomoc dozwolona, pomoc regionalna, sektorowa, horyzontalna, pomoc de minimis, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, zasady udzielania pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw, procedura kontroli udzielanej pomocy publicznej
Cel kształceniaCelem jest przedstawienie systemu prawa rynku wewnętrznego, z uwzględnieniem specyficznych zasad jego funkcjonowania oraz stosowania i wykładni norm. Zadaniem przedmiotu jest także prezentacja problematyki pomocy państwa, należącej w ostatnich latach do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa Unii Europejskiej. Pobudzenie rozwoju europejskiej gospodarki musi oznaczac stopniowe zmniejszenie wolumenu pomocy, przy równoczesnym jej ukierunkowaniu tam gdzie ma przynieść najlepsze rezultaty w celach akademickich, lecz także dla zapewnienia właściwej praktyki w zakresie obrotu gospodarczego. Student ma możliwość poznania prawa pomocy państwa, zasad działania każdej ze swobód rynku wewnętrznego UE oraz konkretnych skutków regulujących te zagadnienia z postanowieniami Traktatu, prawa pochodnego i orzecznictwa ETS.
Literatura podstawowa1) J. Barcz, J. Barcz, Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, , t. -, -, 2011, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi