Historia doktryn polityczno-prawnych

History of political and legal doctrines

2017L

Kod przedmiotu2421S1-HDPP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń18. Szkoła historyczna; 19. Idealizm niemiecki; 20. Liberalizm XIX wieku; 21. Pozytywizm prawniczy; 22. Anarchizm – Michał Bakunin i Piotr Aleksiejewicz Kropotkin; 23. Darwinizm społeczno-polityczny; 24. Szkoła rasowo-antropologiczna; 25. Leon Petrażycki; 26. Hans Kelsen; 27. Faszyzm i nazizm; 28. Max Weber: władza, państwo i biurokracja; 29. Karol Marks i Fryderyk Engels; 30. Liberalizm XX wieku: Friedrich August von Hayek, John Rawls i Robert Nozick.
Opis wykładów1. Rozważania metodologiczne; 2. Myśl judaistyczna 3. Myśl polityczno-prawna starożytnych Chin; 4. Sofiści starsi i młodsi; 5. Sokrates i Platon; 6. Arystoteles; 7. Święty Augustyn; 8. Święty Tomasz z Akwinu; 9. Jan z Salisbury oraz Marsyliusz z Padwy; 10. Nominalizm Wilhelma Ockhama; 11. Niccolò Machiavelli; 12. Jean Bodin; 13. Utopie renesansowe: a) Tomasz More; b) Giovani Domenico Campanella; c) Franciszek Bacon; 14. Tomasz Hobbes i John Locke; 15. Huig de Groot; 16. Monteskiusz; 17. Jan Jakub Rousseau;
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) I. Barwicka – Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, t. , , 2009, s.
Uwagi