Logika prawnicza

Legal logic

2017L

Kod przedmiotu2421S1-LOGIKAPRA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWskazywanie różnic pomiędzy znakiem a oznaką. Analiza syntaktyczna zdań. Klasyfikowanie nazw i określanie stosunków miedzy ich zakresami – zadania. Konstruowanie definicji. Analiza definicji pod względem poprawności – zadania. Budowanie funkcji logicznych. Metoda zero-jedynkowa – zadania. Analiza związków zachodzących pomiędzy zdaniami kategorycznymi. Wnioskowania według reguł konwersji i obwersji. Analiza poprawności wnioskowania przy zastosowaniu reguł wnioskowania sylogistycznego.
Opis wykładówPrzedmiot i zakres współczesnej logiki prawniczej. Znak i język jako system znaków słownych. Warunki prawidłowej komunikacji. Kategorie syntaktyczne. Nazwy i ich charakterystyka. Stosunki między zakresami nazw. Definicja – budowa i funkcje. Błędy w definiowaniu. Podział logiczny i kryteria jego poprawności. Cechy zdania w sensie logicznym. Podział zdań ze względu na budowę. Klasyczny rachunek zdań. Funktory prawdziwościowe. Zdania kategoryczne. Budowa kwadratu logicznego. Wnioskowania bezpośrednie w obrębie kwadratu logicznego. Konwersja i obwersja zdań kategorycznych. Pojęcie i budowa sylogizmu kategorycznego. Warunki poprawności wnioskowania sylogistycznego. Uzasadnianie pośrednie (rozumowanie ) - typy uzasadniania pośredniego (wnioskowanie, dowodzenie, sprawdzanie), wnioskowanie dedukcyjne i redukcyjne; wnioskowanie przez analogię.
Cel kształceniaWykształcenie umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem i budowania wypowiedzi, konstruowania poprawnych definicji, przeprowadzania prawidłowych wnioskowań. Nabycie umiejętności uzasadniania twierdzeń.
Literatura podstawowa1. Z. Ziembiński, "Logika praktyczna", Warszawa 1993; 2. K. Wieczorek, "Wprowadzenie do logiki", Warszawa 2005; 3. M. Omyła, "Zarys logiki", Warszawa1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi