Międzynarodowe i krajowe zasady administrowania zasobami środowiska

International and national rules for the management of environmental resources

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-MKZA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo administracyjne
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć prawniczych i procedur administracyjnych
Opis ćwiczeńTreści ćwiczeń obejmują zagadnienia dotyczące regulacji prawno-administracyjnych na szczeblu międzynarodowym i krajowym, aspektów ekonomicznych i rozwiązań technicznych w zakresie użytkowania zasobów środowiska naturalnego takich jak wody powierzchniowe i podziemne, gleby, lasy, powietrze, a także źródeł energii i zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, medycznymi i przemysłowymi. Treści ćwiczeń obejmują zagadnienia dotyczące regulacji prawno-administracyjnych, aspektów ekonomicznych i rozwiązań technicznych w zakresie użytkowania zasobów środowiska naturalnego takich jak wody powierzchniowe i podziemne, gleby, lasy, powietrze, a także źródeł energii i zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, medycznymi i przemysłowymi.
Opis wykładówTreści wykładów obejmują: interdyscyplinarny charakter ochrony środowiska (ekologia, prawo międzynarodowe i krajowe, technika, ekonomia i etyka), podstawowe zasady prawnej ochrony i użytkowania zasobów środowiska, zadania administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska.
Cel kształceniaPrzygotowanie merytoryczne (teoretyczne i praktyczne) studentów kierunku administracja w zakresie podejmowania decyzji administracyjnych zgodnie z zasadami prawnej ochrony środowiska naturalnego na szczeblu międzynarodowym i krajowym (prawo, rachunek ekonomiczny i rozwiązania techniczne): -skutki ekonomiczne, ekologiczne i administracyjno-prawne w użytkowaniu środowiska naturalnego i antropogenicznego, -użytkowanie gospodarcze środowiska naturalnego (eksploatacja zasobów i emisja zanieczyszczeń), -rekultywacja i renaturyzacja obszarów zdegradowanych oraz ochrona obszarów cennych przyrodniczo.
Literatura podstawowa1) U. Szymańska, E. Zębek, Ochrona środowiska jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, UWM, 2014, s. 215
Literatura uzupełniająca
Uwagi