Prawo cywilne z umowami w administracji

Civil law with contracts in administration

2018Z

Kod przedmiotu2421S1-PCZUWA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawoznawstwo
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z prawoznawstwa (źródła prawa, zasady tworzenia prawa, budowa norm prawnych i ich rodzaje). Umiejętność wyszukiwania i korzystania z przepisów prawa.
Opis ćwiczeńCharakter norm prawa cywilnego. Zasady współżycia społecznego. Funkcje orzecznictwa. Zdarzenia cywilnoprawne.Nabycie, zmiana, utrata, wykonywanie i nadużycie praw podmiotowych. Miejsce zamieszkania. Stan cywilny. Części składowe rzeczy, przynależności, pożytki.Sposoby zawarcia umowy. Elementy treści czynności prawnej. Warunek. Termin. Ustanie pełnomocnictwa. Zawieszenie, wstrzymanie i przerwa biegu przedawnienia roszczeń. Zasada jawności i pierwszeństwa praw rzeczowych. Zasiedzenie, znalezienie zawłaszczenie rzeczy. Wykonywanie współwłasności. Zastaw. Hipoteka. Księgi wieczyste. Treść zobowiązania. Sposób i naprawienie szkody. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Dowód wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność kontraktowa. Rękojmia i gwarancja. Ogólna charakterystyka wybranych umów (sprzedaż, darowizna, najem dzierżawa, użyczenie, leasing, pożyczka, rachunek bankowy, kredyt bankowy, o dzieło, zlecenia, ubezpieczenie).
Opis wykładówPojęcia wstępne z prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny- uwagi ogólne. Prawo podmiotowe - istota i rodzaje. Podmioty stosunków cywilnoprawnych. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Czynności prawne. Przedstawicielstwo. Przedawnienie roszczeń. Terminy zawite. Prawo własności. Współwłasność. Użytkowanie wieczyste. Ograniczone prawa rzeczowe - uwagi ogólne. Posiadanie. Dzierżenie. Pojęcie i cechy prawa zobowiązań. Istota zobowiązania. Szkoda. Źródła zobowiązań - umowy, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone. Wykonanie i wygaśnięcie zobowiązań. Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalnośc dłużnika. Papier wartościowe - uwagi ogólne.
Cel kształceniaStudent powinien być w stanie zdefiniować, opisać i wykorzystać w praktyce podstawowe instytucje prawa cywilnego (część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań).
Literatura podstawowa1) Bieranowski A.,Bogdalski P., Goettel M. , Prawo cywilne. Zarys wykładu., WoltersKluwer, 2012, s. 25-413 2) Kubiński P., Wołoszko A.,, Wybrane zagadnienia prawa cywilnego,, W..S.Pol. Szczytno, 2012, s. 13-172
Literatura uzupełniająca1) Bieliński A.K., Panert M.rt M.,, wyd. C.H. Beck, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe, , 2014r., tom , 3-315s. 2) Radwański Z., Panowicz- Lipska J, wyd. C.H. Beck, Zobowiązania - część szczegółowa, 20117r., tom 3) Radwańki Z. Olejniczak A. Radwański Z., Panowicz-Lipska J, wyd. C.H. Beck, Zobowiązania - część ogólna, , 2016r., tom
Uwagi