Prawo finansowe i finanse publiczne

Financial law and public financies

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-PFIFP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo cywilne
Wymagania wstępneStudent powinien posiadać ogólne wiadomości z zakresu prawa cywilnego, m. in. pojęcie osoby fizycznej, prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowości prawnej, prawa rzeczowego (własność, posiadanie), prawa zobowiązań (odpowiedzialność solidarna) oraz prawa spadkowego (przyjęcie i odrzucenie spadku).
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć studenci poznają instytucje prawa podatkowego. W ramach przedmiotu zaprezentowana zostanie istota i pojęcie danin publicznych (podatku, opłaty, dopłaty), obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, zakres odpowiedzialności podatkowej podatnika, płatnika, inkasenta, spadkobierców podatnika i następców prawnych a także zasady odpowiedzialności osób trzecich. Ponadto przedstawiona zostanie struktura organów podatkowych w Polsce. Celem przedmiotu jest również zapoznanie studentów z konstrukcją polskiego systemu podatkowego, w tym przede wszystkim konstrukcją wybranych podatków.
Opis wykładówZasadniczym elementem wykładu jest połączenie wiedzy finansowej z prawem finansowym. Wykład opiera się na podstawowych pojęciach z prawa finansów publicznych , określa źródła prawa, podstawowe zasady, podmioty. Ważnym elementem wykładów jest prawo budżetowe – zasady, procedura budżetowa, uchwalanie i wykonanie a także kontrola wykonania budżetu państwa. Prawo budżetowe jest wykładane w ujęciu centralnym, samorządowym i europejskm. Klasyfikacja dochodów i wydatków publicznych a także system ubezpieczeń społecznych stanowią istotny element wykładu. Na uwagę zasługują system rachunkowości i sprawozdawczości publicznej i ich rola w gospodarce. Na koniec system kontroli finansowej na różnych szczeblach i dyscyplina finansów publicznych wraz z odpowiedzialnością za jej naruszenie
Cel kształceniaZasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego. Plan zajęć zakłada omówienie, w szczególności takich zagadnień jak: środki publiczne, formy organizacyjno – prawne sektora finansów publicznych, sektor publiczny, dług publiczny, zasady finansów publicznych, budżet państwa, budżet jednostki samorządu terytorialnego, procedura budżetowa w państwie i jednostkach samorządu terytorialnego.
Literatura podstawowa1) Prawo finansów publicznych, red. B. Brzeziński, Toruń 2010 i późn., 2) Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, W-wa 2012; 3) Finanse, red. M. Podstawka, PWN 2010 (s. 17-101).
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak