Prawo kanoniczne

Canon Law

2017L

Kod przedmiotu2421S1-PKAN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające----
Wymagania wstępne---
Opis ćwiczeń1) Podstawowa terminologia z zakresu prawa kanonicznego, 2) Źródła prawa kanonicznego. Struktura Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., 3) Prawodawcy w Kościele katolickim, 4) Struktura terytorialna Kościoła w Polsce, 5) Działalność nauczycielska Kościoła, 6) Elementy prawa cywilnego a prawo do sakramentów i sakramentaliów, 7) Zawarcie i ustanie małżeństwa, 8) Kościelne prawo majątkowe, 9) System kar kościelnych, 10) Katalog przestępstw kościelnych, 11) Zasady działania trybunałów kościelnych, 12) Współpraca sądów ze stronami procesowymi, 13) Adwokatura kościelna, 14) Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, 15) Separacja małżonków.
Opis wykładów1) Prawo kanoniczne w systemie prawa; moc wiążąca prawa kanonicznego, 2) Problem przynależności do Kościoła katolickiego, 3) Prawa człowieka chronione prawem kanonicznym; obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych, obowiązki i uprawnienia świeckich, 4) Struktury najwyższej władzy Kościoła, 5) Akty normatywne w Kościele, 6) Prawo o stowarzyszeniach, 7) Czasy i miejsca święte, 8) Struktura i kompetencje sądownictwa kościelnego, 9) Dowodzenie w procesach kościelnych
Cel kształceniaCelem przedmiotu "Prawo kanoniczne" jest zapoznanie studenta z podstawową terminologią z zakresu prawa kanonicznego, potrzebną w kontaktach władz świeckich i świeckich oraz ze strukturami Kościoła powszechnego i lokalnego (na przykładzie Kościoła w Polsce). Student powinien również poznać zasady funkcjonowania instytucji kościelnych. Student po zakończonych zajęciach powinien znać podstawy kanonicznego prawa cywilnego, karnego, majątkowego i procesowego, co jest potrzebne w kontaktach obywateli i jednostek kościelnych.
Literatura podstawowa1) Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1-4, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1990
Literatura uzupełniająca1) Szczot E., Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo KUL Lublin, 2011 2) Krzywkowska J., Sztychmiler R. (red.), Dowodzenie w procesach kościelnych, Olsztyn, 2014
Uwagi---