Prawo karne materialne

Criminal material law

2018Z

Kod przedmiotu2421S1-PKM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającewstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne.
Wymagania wstępnePrzyswojona wiedza z zakresu prawoznawstwa, logiki prawniczej oraz zasad konstytucyjnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
Opis ćwiczeńWskazanie specyfiki przestępstw penalizowanych w kodeksie karnym; Subsydiarny charakter prawa karnego względem innych gałęzi prawa; Analiza wybranych przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości, przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, obronności, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko środowisku, przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności; Wykaz i omówienie pojęć ze słowniczka ustawowego; Rozwiązywanie kazusów dotyczących czynów penalizowanych przez kodeks karny.
Opis wykładówPrzedstawienie specyfiki prawa karnego na tle innych gałęzi prawa; Rola oraz funkcje prawa karnego; Analiza prawno-historyczna aktów prawa karnego; Definicja i elementy czynu zabronionego; Omówienie podmiotu czynu zabronionego; Omówienie przedmiotu czynu zabronionego; Omówienie strony podmiotowej czynu zabronionego; Omówienie strony przedmiotowej czynu zabronionego; Pojęcie kary; Teorie kary; Dyrektywy wyboru kary w k.k.; Rodzaje kar w k.k.; Omówienie kary grzywny w k.k.; Omówienie kary ograniczenia wolności w k.k.; Omówienie kary pozbawienia wolności w k.k.; Omówienie roli oraz znaczenia środków karnych w k.k.; Omówienie roli oraz znaczenia środków zabezpieczających w k.k.; Omówienie instytucji zaniechania ukarania sprawcy;
Cel kształceniaCelem kształcenia jest umiejscowienie prawa karnego pośród innych gałęzi prawa, zapoznanie studenta z zasadami prawa karnego materialnego, wyjaśnienie znaczenia instytucji wyłączających czyn, karną jego bezprawność oraz winę, usystematyzowanie form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, a także przeanalizowanie dogmatycznych znamion ustawowych wybranych typów przestępstw.
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, t. , C.H. Beck, 2017, s. 370
Literatura uzupełniająca1) M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, wyd. C.H. Beck, 2015 r., ss. 472. 2) J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, wyd. Wolters Kluwer 2017 r., ss. 540.
Uwagi