Prawo międzynarodowe publiczne

International public law

2018L

Kod przedmiotu2421S1-PMP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo konstytucyjne
Wymagania wstępneZnajomość siatki pojęciowej prawa konstytucyjnego
Opis ćwiczeńWybrane źródła prawa międzynarodowego publiczne oraz ich stosunek do prawa krajowego; Organizacja Narodów Zjednoczonych - cele, organy, kompetencje, działalność; Sądownictwo międzynarodowe
Opis wykładów1. Wprowadzenie do prawa międzynarodowego publicznego - geneza, pojęcie społeczności międzynarodowej i wspólnoty międzynarodowej, pojęcie prawa międzynarodowego, cechy społeczności międzynarodowej i prawa międzynarodowego. 2. Źródła prawa międzynarodowego - zwyczaj, umowa międzynarodowa, uchwały organizacji międzynarodowych, ogólne zasady prawa. Rola orzecznictwa i doktryny. 3. Podmioty prawa międzynarodowego - państwo, organizacja międzynarodowa, minipaństwa, Stolica Apostolska, Zakon Kawalerów Maltańskich. 4. Terytorium podlegające jurysdykcji państwa i terytorium pozostające poza jurysdykcją państwa. 5. Ludność w prawie międzynarodowym - obywatele, cudzoziemcy, uchodźcy, bezpaństwowcy i członkowie misji dyplomatycznych i konsularnych.
Cel kształceniaPoznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania społeczności międzynarodowej oraz kreowania przez nią w drodze zwyczajów i umów międzynarodowych wzajemnych praw i zobowiązań podmiotów prawa międzynarodowego
Literatura podstawowaL. Antonowicz, 2015r., "Podręcznik prawa międzynarodowego", wyd. WoltersKluwer; J. Białocerkiewicz, 2007r., "Prawo Międzynarodowe Publiczne. Zarys wykładu", wyd. UMK
Literatura uzupełniająca
Uwagi