Postępowanie cywilne

Civil procedure

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-POSTC
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo rzymskie, prawo cywilne materialne,
Wymagania wstępneznajomość zagadnień z prawa cywilnego materialnego i prawa rzymskiego. Umiejętność wyszukiwania i korzystania z przepisów, orzecznictwa, zdolnośc rozwiązywania kazusów przedmiotowych
Opis ćwiczeńZasady ogólne postępowania nieprocesowego. Różnice pomiędzy dwoma trybami postępowania cywilnego. Sprawy z zakresu prawa osobowego. Ubezwłasnowolnienie. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego oraz kurateli. Przysposobienie. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego. Postępowanie wieczystoksięgowe. Stwierdzenie zasiedzenia. Zniesienie współwłasności. Sprawy z zakresu prawa spadkowego. Stwierdzenie nabycia spadku. Dział spadku. Postępowania odrębne: przepisy ogólne. Wybrane postępowania odrębne: w sprawach gospodarczych, nakazowe, upominawcze i uproszczone. Mediacja, postępowanie pojednawcze i ugoda sądowa.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i definicje związane z postępowaniem cywilnym. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego. Pojęcie stron postępowania. Współuczestnictwo w sporze. Interwencja główna i uboczna. Pełnomocnicy procesowi. Koszty procesu. Pomoc prawna z urzędu. Pisma procesowe. Rodzaje doręczeń w sprawach cywilnych. Posiedzenia sądowe. Terminy. Przywrócenie terminu. Zawieszenie, podjęcie i umorzenie procesu cywilnego. Rozprawa i postępowanie dowodowe. Pojęcie i rodzaje orzeczeń. Rektyfikacja wyroków. Prawomocność orzeczeń. Środki odwoławcze w post. cywilnym. Skarga kasacyjna. Wznowienie postępowania. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Postępowanie zabezpieczające. Egzekucja świadczeń pieniężnych i niepie-niężnych.
Cel kształceniaPrzyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu obowiązującego polskiego postępowania cywilnego.
Literatura podstawowa1) Lapierre Jerzy, Weitz Karol, Resich Zbigniew, Misiuk-Jodłowska Teresa, Jodłowski Jerzy, "Postępowanie cywilne" , Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 688
Literatura uzupełniająca1) Zieliński Andrzej, Flaga-Gieruszyńska Kinga, wyd. C.H. Beck, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz , 2015r., tom , 1896s.
Uwagi