Publiczne prawo gospodarcze

Economic public law

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-PPG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo handlowe, prawo cywilne, podstawy ekonomii
Wymagania wstępnekonieczna jest znajomość treści przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńOmówienie konstytucyjnych zasad prawa gospodarczego, w oparciu o wybrane teksy z piśmiennictwa (obowiązkowo jeden dotyczący zasady społecznej gospodarki rynkowej) i orzecznictwo.Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane orzecznictwo prezentujące ewolucję zachodzącą we wskazanych instytucjach w zmieniających się ustawach. Przedstawienie zasad ewidencji działalności gospodarczej w Polsce prowadzonej przez gminy i przez KRS. Ćwiczenia praktyczne (Wypełnianie Wniosków i formularzy zdobycie praktycznych umiejętności). Zastosowanie przepisów w praktyce.Reglamentacja działalności gospodarczej i jej formy. Procedura udzielenia koncesji i zezwolenia. Działalność regulowana.Praktyczne przygotowywanie dokumentów dla reglamentowanej działalności gospodarczej. Kontrola przedsiębiorcy. Omówienie podstawowych różnic pomiędzy kontrola a nadzorem. Dyskusja na temat działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o wybrana pozycje literatury(artykuł). Ochrona konkurencji w interesie publicznym.Zasady udzielania pomocy publicznej. Podstawy zamówień publicznych.
Opis wykładówPojęcie prawa gospodarczego, systematyka i źródła prawa gospodarczego publicznego. Konstytucyjne zasady prawa gospodarczego:Zasad społecznej gospodarki rynkowej. Zasada wolności gospodarczej.Formy zachowań państwa wobec gospodarki i podstawy doktrynalne tych zachowań.Prawo kontroli i nadzoru państwa w gospodarce.Administracja gospodarcza.Rządowa administracja gospodarcza.Pozarządowe instytucje administracji gospodarczej.Prawo działalności gospodarczej.Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim. Pojęcie mikro przedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.Reglamentacja działalności gospodarczej. Podejmowanie i wykonywanie działalności na podstawie koncesji i zezwoleń. Działalność regulowana. Formy organizacyjno-prawne wykonywania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza Skarbu Państwa. Przekształcenia własnościowe.Procesy prywatyzacyjne.Prawo gospodarki komunalnej. Podstawy ochrony konkurencji. Wprowadzenie do prawa zamówień publicznych. Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z rolą i znaczeniem państwa w gospodarce a także zmianami w spojrzeniu na państwo i jego rolę w gospodarce na przestrzeni wieków. Omówienie podstawowych zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz reglamentację działalności gospodarczej.Wskazanie roli państwa w gospodarce jako podmiotu aktywnie zaangażowanego w gospodarkę.Omówienie roli i znaczenia procesów prywatyzacyjnych.Konieczność ochrony konkurencji na rynku i potrzeba regulacji warunkujących udzielanie pomocy publicznej.Omówienie podstawowych mechanizmów zamówień publicznych.
Literatura podstawowa1) Kazimierz Strzyczkowski, 2011r., "Prawo gospodarcze publiczne", wyd. LexisNexis,, 2) Cezary Kosikowski, 2010r., "Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej", wyd. LexisNexis, 3) Andrzej Powałowski (red), 2015r., "Prawo gospodarcze publiczne", wyd. CH BECK, 4) Adam Szafrański, 2015r., "Publiczne prawo gospodarcze", wyd. CH Beck.
Literatura uzupełniająca
Uwagi