Publiczne prawo gospodarcze

Economic public law

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-PPG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo handlowe, prawo cywilne, podstawy ekonomii
Wymagania wstępnekonieczna jest znajomość treści przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńOmówienie konstytucyjnych zasad prawa gospodarczego, w oparciu o wybrane teksy z piśmiennictwa (obowiązkowo jeden dotyczący zasady społecznej gospodarki rynkowej) i orzecznictwo.Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane orzecznictwo prezentujące ewolucję zachodzącą we wskazanych instytucjach w zmieniających się ustawach. Przedstawienie zasad ewidencji działalności gospodarczej w Polsce prowadzonej przez gminy i przez KRS. Ćwiczenia praktyczne (Wypełnianie Wniosków i formularzy zdobycie praktycznych umiejętności). Zastosowanie przepisów w praktyce.Reglamentacja działalności gospodarczej i jej formy. Procedura udzielenia koncesji i zezwolenia. Działalność regulowana.Praktyczne przygotowywanie dokumentów dla reglamentowanej działalności gospodarczej. Kontrola przedsiębiorcy. Omówienie podstawowych różnic pomiędzy kontrola a nadzorem. Dyskusja na temat działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o wybrana pozycje literatury(artykuł). Ochrona konkurencji w interesie publicznym.Zasady udzielania pomocy publicznej. Podstawy zamówień publicznych.
Opis wykładówPojęcie prawa gospodarczego, systematyka i źródła prawa gospodarczego publicznego. Konstytucyjne zasady prawa gospodarczego:Zasad społecznej gospodarki rynkowej. Zasada wolności gospodarczej.Formy zachowań państwa wobec gospodarki i podstawy doktrynalne tych zachowań.Prawo kontroli i nadzoru państwa w gospodarce.Administracja gospodarcza.Rządowa administracja gospodarcza.Pozarządowe instytucje administracji gospodarczej.Konstytucja biznesu.Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim. Pojęcie mikro przedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle ustawy Prawo przedsiębiorcy .Reglamentacja działalności gospodarczej. Podejmowanie i wykonywanie działalności na podstawie koncesji i zezwoleń. Działalność regulowana. Formy organizacyjno-prawne wykonywania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza Skarbu Państwa. Przekształcenia własnościowe.Procesy prywatyzacyjne.Prawo gospodarki komunalnej. Podstawy ochrony konkurencji. Wprowadzenie do prawa zamówień publicznych. Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z rolą i znaczeniem państwa w gospodarce a także zmianami w spojrzeniu na państwo i jego rolę w gospodarce na przestrzeni wieków. Omówienie podstawowych zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz reglamentację działalności gospodarczej.Wskazanie roli państwa w gospodarce jako podmiotu aktywnie zaangażowanego w gospodarkę.Omówienie roli i znaczenia procesów prywatyzacyjnych.Konieczność ochrony konkurencji na rynku i potrzeba regulacji warunkujących udzielanie pomocy publicznej.Omówienie podstawowych mechanizmów zamówień publicznych.
Literatura podstawowa1) Andrzej Powałowski (red),, Prawo gospodarcze publiczne , CH Beck, 2017 2) Gronkiewicz-Waltz Hanna, Wierzbowski Marek, Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne , Wolters Kluwer , 2017 3) Adam Szafrański, Zofia Snażyk, Publiczne prawo gospodarcze, CH Beck , 2017
Literatura uzupełniająca1) red. R.Blicharz,, wyd. Wolters Kluwer Polska, Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, 2017r., tom 2) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, wyd. CH Beck , Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A i 8B", , 2018r., tom 3) Repetytoria, wyd. CH BECK, Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy , 2018r., tom
Uwagi