Prawo wykroczeń

Offence law

2018Z

Kod przedmiotu2421S1-PRWYK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo karne materialne
Wymagania wstępneZnajomość prawa karnego materialnego
Opis ćwiczeńTematyka ćwiczeń obejmuje w szczególności problematykę specyficznej konstrukcji prawa wykroczeń. W ramach ćwiczeń zostaną omówione: pojęcie prawa wykroczeń, jego źródła, podział, kryteria rozgraniczające prawo wykroczeń od prawa karnego materialnego, pojęcie wykroczenia, zasady odpowiedzialności za wykroczenia oraz okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną za te czyny, przepisy dotyczące zbiegu przestępstwa i wykroczenia, a także ustawowe znamiona wykroczenia, formy jego popełnienia, katalog kar i środków karnych oraz najważniejsze typy czynów zabronionych stypizowanych jako wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, mieniu, bezpieczeństwu osób i mienia, porządkowi i spokojowi publicznemu, obyczajności publicznej, urządzeniom użytku publicznego.
Opis wykładówTematyka wykładów obejmuje problematykę istoty prawa wykroczeń, charakterystykę poszczególnych grup wykroczeń oraz zasad postępowania w sprawach o wykroczenia, w szczególności przesłanek wszczęcia postępowania w sprawach o wykroczenia, charakterystykę poszczególnych etapów procesu, występujących tu organów procesowych, postępowań szczególnych i zasad orzekania w sprawach o wykroczenia, rodzajów wydawanych orzeczeń oraz nadzoru nad postępowaniem.
Cel kształceniaPrzybliżenie zagadnień obejmujących prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia z równoczesnym naciskiem na dostarczenie studentom usystematyzowanej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz wypracowanie przez studentów umiejętności wykorzystywania jej przy rozwiązywaniu problemów prawnych w praktyce. Głównym założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa wykroczeń oraz zainteresowanie przedmiotem.
Literatura podstawowa1) A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), C.H.BECK, 2012, s. 257 2) Ol. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna, Deflin, 2015, s. 189 3) M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, C.H.BECK, 2011, s. 951
Literatura uzupełniająca1) U. Łabuz, wyd. Wolters Kluwer Polska, Prawo wykroczeń. Repetytorium, 2008r., tom , 258s. 2) T. Bojarski, wyd. LexisNexis Polska, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, 2012r., tom , 267s. 3) W. Kotowski, B. Kurzępa, wyd. C.H.BECK, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, 2016r., tom , 640s. 4) R. Krajewski, wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Prawo wykroczeń w kazusach, 2014r., tom , 178s.
Uwagi-