Sposoby zwalczania patologii w administracji

Methods of Combating Pathology in Public Administration

2018L

Kod przedmiotu2421S1-SZPW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawnoznawstwa, Prawo karne dla urzędników, Kryminologia, Etyka urzędnika, Konstytucyjny system organów państwa, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania administracji, zasad odpowiedzialności karnej i zjawiska przestępczości
Opis ćwiczeńZagadnienia wprowadzające: pojęcie administracji publicznej, rodzaje administracji i jej zadania. Pojęcie patologii w administracji. Sfery stosunków: sfera obywatel-państwo , sfera stosunków wewnątrzadministracyjnych. Patologie w relacjach z obywatelem i społeczeństwem. Patologie w stosunkach urzędnik-urząd (faworytyzm, protekcja, mobbing, zakazy i ograniczenia antykorupcyjne. Odpowiedzialność etyczna, sankcje za nieetyczne postępowanie, odpowiedzialność dyscyplinarna. Patologie w relacjach między sferami władzy publicznej oraz między organami. Patologie organizacyjne. Patologie w relacjach pomiędzy sferami. Patologie organizacyjne w samorządach terytorialnych. Przejawy patologii w nadzorze nad samorządem terytorialnym. Patologie w związku z dysponowaniem środkami publicznymi i majątkiem publicznym. Patologie w finansach publicznych i przestrzeganiu dyscypliny wymaganej podczas wydatkowania publicznych środków finansowych.
Opis wykładówIstota i przejawy patologii w administracji. Prawne i pozaprawne kryteria oceny patologii w administracji. Stosunek administracji wobec praw człowieka. Koncepcja etyki administracji publicznej. Obszary występowania patologii w administracji. Ogólne przyczyny wszelkich zjawisk patologicznych w administracji i przejawy przeciwdziałania ich występowaniu. Grupy zjawisk patologicznych i sfery patologii w administracji. Rodzaje patologii w administracji. Środki zaradcze. Nadużycie kompetencji. Konflikt interesów. Stronniczość w działalności władzy publicznej. Prawo jako instrument przeciwdziałania patologiom, a jednocześnie jako źródło patologii. Znaczenie prawa w przeciwdziałaniu patologiom oraz w ich powstawaniu. Inne mechanizmy i instrumenty przeciwdziałające i zaradcze patologiom w administracji. Rozwiązania prawne i organizacyjne w Unii Europejskiej. Rola nauki w identyfikowaniu patologii w organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej.
Cel kształceniaPrzedstawienie podstawowych zagadnień o charakterze prawnoustrojowym organów administracji, ich organizacji oraz istoty i obszarów występowania patologii. Przedmiotem przekazywanej wiedzy są przyczyny powstawania patologii i metody ich badań, obszary czy też zakresy występowania patologii oraz mierniki określania skali tych zjawisk i środki zaradcze. Wskazanie obiektywnie nieprawidłowych lub naruszających normy prawne zachowań i zjawisk oraz czynników stymulujących te zachowania i zjawiska.
Literatura podstawowa1) P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), 2009r., "Patologie w administracji publicznej", 2) B. Hołyst, 2010r., "Zjawiska patologiczne w relacjach urzędnik - petent", wyd. Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie, 3) A. Wierzbicka, 2010r., Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej, 4) I. Bogucka,T. Pietrzykowska, 2010r., Etyka w administracji publiczne, 5) J. Borkowska, 2009r., Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej.
Literatura uzupełniająca1) M. Bugdol, wyd. Warszawa, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, 2008r., tom 2) J. Parchomiuk, wyd. Warszawa, Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej, 2007r., tom 3) B. Kudrycka, wyd. Białystok, Dylematy urzędników administracji publicznej, 1995r., tom
Uwagi