Techniki negocjacji i mediacji w administracji

Negotiation and mediation techniques in administration

2018L

Kod przedmiotu2421S1-TNIMWA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawoznawstwa
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa, retoryki i komunikacji interpersonalnej. Przydatna dodatkowa wiedza z zakresu psychologii i socjologii
Opis ćwiczeń1. Zasady etycznego - rzetelnego dyskursu ogólnego oraz dyskursu prawnego. 2. Kompetencje negocjacyjne - Strategie, techniki i etapy negocjacji - aspekty praktyczne. 3. Mediacja - reguły postępowania mediacyjnego oraz rola mediatora. 4. Regulacja prawna postępowania mediacyjnego 5. Symulacje negocjacji i mediacji.
Opis wykładów1. Paradygmaty, strategie i techniki negocjacyjne. Etapy negocjacji. Obszary negocjacyjne w prawie. 2. Rozumienie mediacji oraz kardynalne cele dyskursu mediacyjnego. 3. Paradygmaty, strategie i techniki mediacyjne, etapy, reguły, zalety oraz obszary słabości dyskursu mediacyjnego. 4. Mediacja sądowo-administracyjna na tle regulacji postępowania mediacyjnego w innych gałęziach prawa
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii i praktyki negocjacji i mediacji (w szczególności w zakresie różnych strategii i technik), kształtowanie odpowiednich umiejętności i kompetencji.
Literatura podstawowa1) J.Jabłońska-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki., Lexis Nexis, 2002 2) A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa.Zarys wykładu. Wydanie drugie uzupełnione i poprawione. , Wolter Kluwer, 2014 3) M.Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej., Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca1) A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, Psychologia konfliktów, Negocjacje i mediacje socjalne, , 2015 2) Ch.Moore, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, , 2009 3) W.Fedorczyk, Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, , 2013
Uwagi