Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Crisis management

2017Z

Kod przedmiotu2421S1-ZWSK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty z zakresu organizacji działania administracji publicznej, samorządu terytorialnego, służb mundurowych
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza na temat zagadnień omawianych w toku przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńOmówienie praktycznych aspektów zagadnień będących przedmiotem wykładów
Opis wykładów1. Pojęcie zarządzania kryzysowego. 2. Zarządzanie kryzysowe w systemie zarządzania bezpieczeństwem. 3. Pojęcie infrastruktury krytycznej. 4. Narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej. 5. Planowanie cywilne. 6. Krajowy plan zarządzania kryzysowego. 7. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego. 8. Powiatowy plan zarządzania kryzysowego. 9. Gminny plan zarządzania kryzysowego. 10. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. 11. Administracja zarządzania kryzysowego. 12. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 13. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 14. Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego 15. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego 16. Gminne centra zarządzania kryzysowego.
Cel kształceniaZaznajomienie uczestników zajęć z systemem zarządzania kryzysowego w Polsce
Literatura podstawowa1) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Literatura uzupełniająca
Uwagi