Nauka o państwie

State study

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-NAUKAOPA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPojęcie państwa, geneza jego powstania, suwerenność państwa Cele i funkcje państwa Charakterystyka władzy państwowej i jej legitymizacja System organów państwa - pojecie organu państwowego, charakterystyka i zasady jego działania, podziały Koncepcje dotyczące relacji miedzy wspólnotą ludzką a wspólnotą państwową, społecznych i kulturowych podstaw państwa, relacji pomiędzy społeczeństwem, narodem a państwem Formy państwa Współczesne idee polityczne i społeczne Demokratyczne państwo prawne
Opis wykładówPaństwo w doktrynie Platona Geneza państwa w doktrynie Arystotelesa Koncepcja państwa T. Hobbesa Koncepcja państwa J. Locka Trójpodział władzy Monsteskiusza
Cel kształcenia- zaznajomienie studentów z treściami programowymi; - przedstawienie analizy podstawowych pojęć nauki o państwie, charakterystyka teorii państwa; przedstawienie wybranych doktryn politycznych - przygotowanie studentów do samodzielnej analizy pojęć i koncepcji z tego zakresu oraz swobodnego posługiwania się terminologią
Literatura podstawowa1) Winczorek Piotr,, Nauka o państwie, , Wolters, 2001
Literatura uzupełniająca1) Kuciński Jerzy, Nauka o państwie i prawie, TNOiK, 2008
Uwagi