Podstawy ekonomii dla administracji

Fundamentals of economics for administration

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-PEA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne--
Opis ćwiczeń1. Rozróżnianie pojęć. PKB realny i nominalny. Koszt alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych; 2. Mnożnik kreacji pieniądza. Ruch okrężny w gospodarce; 3. Metody liczenia PKB, PNB, DN, PKB /per capita. 4. Wyznaczanie wielkości popytu, podaży, ceny równowagi rynkowej oraz elastyczności cenowej i dochodowej popytu; 5. Teoria wyboru konsumenta, Preferencje i krzywa obojętności konsumenta, Funkcja użyteczności Oraz ograniczenie budżetowe; 6. Teoria produkcji, kosztów i zysku, Koszty produkcji w krótkim i długim okresie, Krańcowy produkt i krańcowy przychód z pracy, Optimum produkcyjne; 7. Wyznaczanie progu rentowności i opłacalności działalności gospodarczej; 8. Wybór optymalnego wariantu technologii wytwarzania z punktu widzenia maksymalizacji produkcji.
Opis wykładów1. Geneza i przedmiot ekonomii, Pojęcia i definicje; 2. Makroekonomiczne mierniki gospodarki - produkt krajowy i dochód narodowy. 3.Rynek, mechanizm rynkowy, popyt i podaż cena równowagi rynkowej. 4. Elastyczność popytu i podaży; 5.Konsument na rynku. Teoria wyboru konsumenta; 6.Teoria i koszty produkcji. 7. Analiza ekonomiczna - próg rentowności i jego wrażliwość na zmiany cen czynników produkcji. 8. Rynek pracy i bezrobocie. 9. Inflacja - skutki dla gospodarki. 10. Polityka fiskalna. 11. Struktury rynku. 12. Istota monopolu.13. Podstawy teorii przedsiębiorstwa.14.Wahania i trendy gospodarcze. .
Cel kształceniaPrezentacja zagadnień i modeli współczesnej ekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej oraz gospodarki jako całości w skali makroekonomicznej Student powinien nabyć umiejętności samodzielnego rozumienia zjawisk ekonomicznych, ich analizowania w obszarze ekonomiki przedsiębiorstwa oraz rynków dóbr i czynników produkcji oraz przygotować do lepszego rozumienia i interpretowania przepisów prawa opisujących procesy ekonomiczne w przedsiębiorstwach i poszczególnych rynkach
Literatura podstawowa1) D.Begg i inni, Mikroekonomia, Makroekonomia, PWE Warszawa, 2007 2) E. Nojszewska, Wprowadzenie do ekonomii, WSiP Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca1) P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia , t. -, PWN, 2004, s. - 2) T. Zalega, Mikroekonomia. Zbiór ćwiczeń i zadań, Warszawa, 2008
Uwagi-