Prawo kanoniczne

Canon Law

2019L

Kod przedmiotu2421S1-PKAN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające----
Wymagania wstępne---
Opis ćwiczeń1) Źródła prawa kanonicznego 2) Struktura terytorialna i administracyjna Kościoła w Polsce 3) Działalność nauczycielska Kościoła 4) Katalog przestępstw i kar kościelnych 5) Duszpasterstwo specjalne i specjalistyczne 6) Skarga o nieważność małżeństwa 7) Adwokatura kościelna 8) Relacje państwo – Kościół Katolicki w Polsce 9) Urzędy sądowe i administracyjne w Kościele 10) Prawa stron procesowych 11) Separacja małżonków 12) Stowarzyszenie Kanonistów Polskich 13) Kościelne prawo majątkowe 14) Prawa i obowiązki wiernych świeckich 15) Rodzaje kanonicznych pism procesowych
Opis wykładów1) Podstawowa terminologia z zakresu prawa kanonicznego 2) Papież jako głowa Państwa Watykańskiego i Kościoła Katolickiego 3) Elementy prawa cywilnego a prawo do sakramentów i sakramentaliów 4) Przygotowanie prawne do małżeństwa 5) Zawarcie małżeństwa kanonicznego 6) Ustanie małżeństwa kanonicznego 7) Procesy kanoniczne w sprawach małżeńskich 8) Struktura i kompetencje sądownictwa kościelnego
Cel kształceniaCelem przedmiotu "Prawo kanoniczne" jest zapoznanie studenta z podstawową terminologią z zakresu prawa kanonicznego, potrzebną w kontaktach władz świeckich i świeckich oraz ze strukturami Kościoła powszechnego i lokalnego (na przykładzie Kościoła w Polsce). Student powinien również poznać zasady funkcjonowania instytucji kościelnych. Student po zakończonych zajęciach powinien znać podstawy kanonicznego prawa cywilnego, karnego, majątkowego i procesowego, co jest potrzebne w kontaktach obywateli i jednostek kościelnych.
Literatura podstawowa1) Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1-4, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1990
Literatura uzupełniająca1) Szczot E., Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo KUL Lublin, 2011 2) Krzywkowska J., Sztychmiler R. (red.), Dowodzenie w procesach kościelnych, Olsztyn, 2014
Uwagi---