Prawo międzynarodowe publiczne

International public law

2020L

Kod przedmiotu2421S1-PMP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo konstytucyjne
Wymagania wstępneZnajomość siatki pojęciowej prawa konstytucyjnego
Opis ćwiczeńWybrane źródła prawa międzynarodowego publiczne oraz ich stosunek do prawa krajowego; Organizacja Narodów Zjednoczonych - cele, organy, kompetencje, działalność; Sądownictwo międzynarodowe
Opis wykładów1. Wprowadzenie do prawa międzynarodowego publicznego - geneza, pojęcie społeczności międzynarodowej i wspólnoty międzynarodowej, pojęcie prawa międzynarodowego, cechy społeczności międzynarodowej i prawa międzynarodowego. 2. Źródła prawa międzynarodowego - zwyczaj, umowa międzynarodowa, uchwały organizacji międzynarodowych, ogólne zasady prawa. 3. Podmioty prawa międzynarodowego - państwo, organizacja międzynarodowa, minipaństwa, Stolica Apostolska, Zakon Kawalerów Maltańskich. 4.Organizacje międzynarodowe, 5. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa.
Cel kształceniaPoznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania podmiotów i społeczności międzynarodowej, tworzenia umów międzynarodowych i zobowiązań podmiotów prawa międzynarodowego
Literatura podstawowa1) Zawidzka-Łojek A. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne , C.H.Beck, 2018, s. s. 357 2) Malcolm N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Książka i Wiedza, 2011, s. 1060
Literatura uzupełniająca
Uwagi