Podstawy kryminologii

Fundamentals of criminology

2020Z

Kod przedmiotu2421S1-PODK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo karne materialne
Wymagania wstępneZnajomość zasad odpowiedzialności karnej oraz podstawowych typów przestępstw
Opis ćwiczeńPogłębienie i uszczegółowienie wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w obszar zainteresowania kryminologii. Geneza, przedmiot, definicja i działy kryminologii. Struktura, dynamika i geografia przestępczości. Metodologia badań statystycznych w oparciu statystyki kryminalne. Podstawy prognozowania kryminalnego metodą ekstrapolacji. Podstawy wiktymologii. Problematyka ciemnej liczby przestępstw i przestępstw bez ofiar. Omówienie poszczególnych kategorii przestępstw.
Opis wykładówWprowadzenie w istotę oraz prawne i socjologiczne rozumienie fenomenu przestępczości, poszczególnych jej rodzajów, etiologii zjawiska przestępczości oraz powiązanych z nią form patologii społecznej, sprawcy i ofiary przestępstwa oraz profilaktyki i zwalczania przestępczości, a także postrzegania ich w perspektywie holistycznej. Przedstawienie przestępczości jako konsekwencji zaburzeń rozwoju społeczno – ekonomicznego, narastania dysproporcji, jak i ich uwarunkowań kulturowych. Omówienie wybranych kategorii przestępczości, silnie rozwijających się w polskim społeczeństwie oraz interakcji pomiędzy poszczególnymi rodzajami przestępczości. Wykłady mają ukształtować w studentach umiejętność samodzielnego analizowania zjawiska przestępczości i powiązanych z nią zagadnień oraz studiowania literatury przedmiotu. Wykład monograficzny obejmujący następującą problematykę: - kryminologia jako dyscyplina nauki - jednostka i społeczeństwo - teorie kryminologiczne - charakterystyka przestępczości.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zdobycie wiedzy z obszaru przestępczości oraz patologii społecznych. Poznanie ich etiologii, fenomenologii, możliwości zapobiegania oraz polityki kryminalnej państwa w przedmiotowym zakresie. W wyniku zajęć student powinien zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu kryminologii.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi