Prawo rzymskie publiczne

Roman public law

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-PRAWORZYPU
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWybrane zagadnienia z prawa rzymskiego publicznego. Civitas Romana i nadawanie obywatelstwa rzymskiego w drodze publiczno-prawnej. Rzymskie rozwiązania w odniesieniu do procedury wyborczej (okres republikański). Regulacje „antykorupcyjne”, ze szczególnym uwzględnieniem praw skierowanych przeciw crimen repetundarum. Suffragium a płatna protekcja. Prawo a moralność - przykłady ingerencji ustawodawcy w sferę moralno-etyczną.
Opis wykładówWykład wprowadzający -rola prawa rzymskiego w kształtowaniu kultury prawnej Europy. Podstawowe pojęcia i definicje oraz systematyka prawa rzymskiego (ius, iustitia, ius publicum i privatum, ius naturale, gentium, civile). Podstawy ustrojowe demokratycznego państwa prawa- rzymskie korzenie i inspiracje. Rzymskie fundamenty współczesnego prawa karnego. Recepcja prawa rzymskiego (XI- XIX w.) Wpływ prawa rzymskiego na kształtowanie się europejskiej kultury prawnej, szczególnie w zakresie ius publicum.
Cel kształceniaZaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami z prawa rzymskiego publicznego. Wykazanie współzależności pomiędzy procesami społecznymi a prawem. Kształtowanie umiejętności analizy prawno-porównawczej na przykładzie omówienia wybranych instytucji rzymskiego prawa publicznego i współczesnego. Nabycie znajomości słownictwa fachowego w zakresie terminologii prawniczej.
Literatura podstawowa1) . Jurewicz, R. Sajkowski, B. Sitek. J. Szczerbowski, A. Święton, Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, wyd. UWM, 2011 2) A. Dębiński, J. MIsztal -Konecka, Prawo rzymskie publiczne , C.H. Beck., 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi